Vorige week kondigde de rijksoverheid een aantal wijzigingen in het energie-innovatie instrumentarium voor 2020 aan. Het doel van deze verandering is het scherper inzichtelijk krijgen van de innovaties die zorgen voor grotere stappen zetten richting het behalen van de klimaat- en energiedoelen.

De veranderingen begeven zich binnen de Topsector Energie (TSE). Binnen de TSE komt de nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (MOOI). Daarnaast vinden er wijzigingen plaats binnen de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en de Hernieuwbare Energieregeling (HER).

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (MOOI)
De MOOI-regeling vraagt integrale innovatieve oplossingen uit op de thema’s ‘Wind op zee’, Hernieuwbare energie op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en de ‘Industrie’. Deze oplossingen moeten leiden tot eerste toepasbare producten en diensten in 2030. Om dit te kunnen realiseren is er voor 2020 en 2021 budget beschikbaar gesteld.

Paragraaf Budget
MOOI tender – Hernieuwbaar op Zee € 10,1 miljoen
MOOI tender – Hernieuwbaar op Land € 10,9 miljoen
MOOI tender – Gebouwde omgeving € 27 miljoen
MOOI tender – Industrie € 17 miljoen

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
In 2019 toegevoegde thema’s (aardgasvrije gebouwde omgeving, flexibilisering van het energiesysteem inclusief de inzet op waterstof en CO2-reductie in de industrie) komen in 2020 terug. Nieuw is dat er voor deze thema’s vanaf 2020 meerjarig budget beschikbaar is, waardoor ook projecten met een looptijd van maximaal vier jaar in aanmerking kunnen komen voor de DEI+. Een project kan binnen de DEI+ een maximaal subsidiebedrag van € 15 miljoen aanvragen. Het totale budget voor 2020 is € 86,1 miljoen. Het thema aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen heeft een afzonderlijk budget van €9 miljoen

Over de DEI+
De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie draagt bij aan de economische (groene) groei in Nederland. Ook kan het project een voorbeeld zijn voor afnemers in binnen- en buitenland.

Een DEI+-project is:

  • Een DEI+-demonstratieproject: een project gericht op het treffen van CO²-reducerende maatregelen met behulp van voor Nederland nieuwe apparaten, systemen of technieken, dan wel een voor Nederland nieuwe toepassing van apparaten, systemen of technieken;
  • Een DEI+-pilot: een project waarbij een experimenteel product, procedé of dienst wordt getest met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten;
  • Een combinatie van een DEI+-demonstratieproject en een project dat bestaat uit experimentele ontwikkeling in een andere vorm dan een pilot.

Hernieuwbare Energieregeling (HER)
De HER richt zich specifiek op het verlagen van de kosten van de opwekking van hernieuwbare energie. Net als de bovengenoemde regelingen draagt deze ook bij aan het behalen van de doelen uit het klimaatakkoord. De regering heeft de HER verlengt tot 2023. Vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen worden ingediend.

 

Per 31-12-2019 zal het contract tussen founder Mieke Verhaegh en TRIAS na een overgangsperiode van 3 jaar na de overname eindigen. Mieke gaat zich voor de nabije toekomst toeleggen op een opleiding aan de Erasmus Universiteit gericht op de Klimaat Transitie, door onder andere professor Jan Rotmans. Haar persoonlijke ambitie is om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de klimaatdoelen. Met het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst is ook de laatste fase van de overdracht van TRIAS naar de nieuwe directeur/eigenaar, Ron Coenen, volledig afgerond. Voor nu scheiden dan ook de wegen van TRIAS en Mieke. Wat niet betekent dat na de opleiding de samenwerking niet weer opgepakt kan worden.

We wensen Mieke voor nu veel succes met de opleiding en uitdaging en danken haar voor haar tomeloze inzet van de afgelopen 20 jaar. Tot onze wegen weer kruisen!

 

Dit jaar volgde Ruud Stikkelbroeck de op maat gemaakte Incompany opleiding subsidiecoördinatie voor zijn functie als Adviseur fondsen en subsidies. Vandaag kreeg hij uit handen van Annelies Swarts het certificaat overhandigd voor het succesvol doorlopen van de opleiding.

Eerder dit jaar vertelde Ruud al over zijn werkzaamheden binnen het VieCuri Medisch Centrum, lees het hier: Incompany opleiding en subsidieadvies – VieCuri

Team TRIAS feliciteert Ruud met zijn certificaat!

 

Deze maand ontving QuinteQ Energy uit Nijmegen positief nieuws van het Operationeel Programma Oost (OP-Oost). De subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van Vliegwieltechnologie voor energieopslag in microgrids werd toegekend.

Tijdelijke energienetwerken in microgrids

Het project “Vliegwieltechnologie voor energieopslag in microgrids” werkt aan de opslag van elektriciteit in een vliegwiel bij kleine, evt. tijdelijke, lokale elektriciteitsnetwerken (microgrids). Als het vliegwiel de maximale spanning bereikt, draait het weer terug en werkt de elektromotor als generator. Het vliegwiel werkt in een vacuüm waardoor nagenoeg geen energie verloren gaat door wrijving. Een combinatie van het vliegwiel met batterijen stabiliseert het energienetwerk omdat hiermee pieken en dalen worden opgevangen. Toepassing van dit project kan helpen de huidige knelpunten in het energienetwerk op te lossen en de energie infrastructuur toekomstbestendiger te maken. Hiermee levert het project een belangrijke bijdrage in de energietransitie en het terugdringen van CO2.

Het consortium QuinteQ Energy (Nijmegen), Thales Nederland (Enschede), Universiteit Twente (Enschede) en Saxion Hogeschool (Enschede) ontvangt een subsidiebedrag van € 1.433.004. De totale kosten bedragen € 2.963.407.

TRIAS is trots dat zij deze subsidieaanvraag heeft mogen verzorgen en wenst het consortium veel succes bij de ontwikkeling van de opslagtechnologie!

De laatste jaren krijgt Nederland steeds vaker te maken met harde regenbuien met wateroverlast tot gevolg. Een van de maatregelen om wateroverlast te voorkomen kan sedumdakbedekking zijn. Ondernemers Marjo en Robert Martens uit Meterik zijn al zijn sinds 2016 bezig met de ontwikkeling van deze duurzame sedumdakbedekking.

De sedumdakbedekking van Martens Groen wordt bijna volledig gemaakt van duurzame grondstoffen. Probleem bij de huidige sedumdakbedekking is dat voor de ondergrond gebruik gemaakt wordt van een kokosmat, die uit India geïmporteerd wordt. Graag wil Martens Groen deze kokosmat vervangen door een grondstof die gemaakt is van een regionale reststroom.

Om de economische en technische haalbaarheid van een regionaal duurzaam alternatief te zoeken heeft Martens Groen gebruik gemaakt van een MIT Haalbaarheid subsidie. Via de MIT Haalbaarheid kunnen MKB-bedrijven een literatuuronderzoek, marktverkenning of concurrentieanalyse doen.

De MIT Haalbaarheid opent naar verwachting weer in het voorjaar van 2020. Hierbij wordt gewerkt middels het principe first come, first serve. Het is dus belangrijk om er meteen de eerste dag bij te zijn en tijdig te beginnen met een stuk voorbereiding! In 2019 bedroeg de subsidie 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000 per project. Een eigen bijdrage kan in-kind voldaan worden door de inbreng van eigen uren, waardeerbaar tegen een forfaitaire bedrag van € 60 per uur. Bovendien wordt het bedrag geheel vooraf uitbetaald.

 

De WBSO (voluit Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk)  is veruit de belangrijkste subsidieregeling in Nederland. Vooral Nederlandse mkb-ondernemingen maken dankbaar gebruik van de WBSO. In 2020 trekt het kabinet hier maar liefst € 1.281 miljoen voor deze regeling uit.

De WBSO heeft betrekking op alle kosten van research & development en is bedoeld voor organisaties, starters en zelfstandigen die zich bezighouden met technisch wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, productieprocessen of apparatuur.

Jaarlijks maken zo’n 22.000 aanvragers gebruik van de WBSO. 85% Daarvan maakt gebruik van een intermediair. Onderzoek laat zien dat het gebruik maken niet alleen ontlast in de werkzaamheden én bijdraagt aan een betere slaagkans: Zo wordt aangegeven dat een intermediair een goede sparringpartner is en zorgt voor een betere en scherpere uitvoering van R&D-projecten.Een van die organisaties is Scannexus, gevestigd op de Brightlands Maastricht Health Campus.

Scannexus biedt een combinatie van geavanceerde klinische beeldvormingstechnologie en expertise in MRI-operaties en ontwikkeling, experimentele designs en data-analyse. Hiermee biedt Scannexus een volledig ondersteuningspakket voor beeld gerelateerd onderzoek. Het speur- en ontwikkelingswerk zit in het ontwikkelen voor toepassingen in de drie Ultra High-Field MRI-scanners voor het hele lichaam.

Voor het speur en ontwikkelingswerk (S&O) dat de medewerkers van Scannexus verrichten ontvangen wij WBSO subsidie, vertelt manager operations Kim Feron van Scannexus. Daarbij speelt subsidieadviesbureau TRIAS een belangrijke rol en in het bijzonder Kim van der Heul en Jan-Joris Duisters. In het verleden werkten wij samen met een ander subsidieadviesbureau maar op een event raakte ik in gesprek met Kim van der Heul. Zij bleek een zeer geschikt gesprekspartner te zijn waarmee wij kunnen brainstormen. Dit zorgt ervoor dat we gezamenlijk tot slimmere keuzes komen. Een voorbeeld hiervan is dat kosten voor de MRI-scanners mee genomen kunnen worden in de subsidie. Hiervan waren wij eerder niet op de hoogte. Daarnaast verloopt het contact met de andere adviseurs van TRIAS erg prettig en heel professioneel.

Is uw organisatie ook met technische innovatie bezig? Dien dan in november uw WBSO aanvraag in. Dan kunt u vanaf januari 2020 van uw fiscaal voordeel genieten.  TRIAS BV is hierbij ook graag voor u een sparringpartner. Om op die punten waar het nodig is even mee te kijken, of om de aanvraag volledig voor u te verzorgen – net wat u wilt!

Overigens werd op Prinsjesdag aangekondigd dat er volgend jaar een aantal praktische zaken wijzigen in de WBSO regeling. Zo wordt het maximum aantal aanvraagmomenten per jaar vergroot van drie naar vier. Bovendien wordt de ‘wachtmaand’ afgeschaft en kan op de dag voor de start van de kalendermaand, een aanvraag worden ingediend. Uitzondering daarop zijn aanvragen die starten op 1 januari – die moeten uiterlijk op 20 december zijn ingediend (eerstvolgende aanvraagperiode op deze wijze is 1 januari 2021). Maar met de ondersteuning van TRIAS BV, hoeft u zich om deze praktische zaken uiteraard zelf niet meer druk te maken!

Advies over uw WBSO aanvraag? Neem hiervoor vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs door een e-mail naar info@trias-subsidie.nl te sturen naar of bel 077-3560100.

*  English version below *

Europese subsidie voor Nederlands onderzoek naar lignine gebaseerd polyurethaan en fenol

Een Nederlands consortium onder leiding van Vertoro heeft € 1,2 miljoen subsidie gekregen om het potentieel van ruwe lignineolie (CLO) als platform voor duurzame chemicaliën en materialen te onderzoeken. Het ‘Meer doen met lignine’ project – begroot op €2.9 miljoen en gestart op 1 oktober 2019- richt zich op de ontwikkeling en demonstratie van biomassa-conversie naar ruwe lignineolie en de derivatisering daarvan naar polyurethaan en fenol. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Limburg en Brabant in het kader van het Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (OPZuid).

Opzet volledige waardeketen voor duurzame materialen en chemicaliën
Een omschakeling van fossiele naar duurzame grondstoffen is hard nodig om de koolstof voetafdruk van de Nederlandse chemische sector te verkleinen. Bioresiduen spelen een belangrijke rol in deze overgang als alternatieve grondstof voor chemicaliën en materialen. ‘Meer doen met lignine’ draagt hieraan bij door op pilotschaal een volledige waardeketen op te zetten voor materialen en chemicaliën op basis van lignine. Lignine – verkregen uit biomassa – lijkt een zeer interessant residu omdat het een goedkope hernieuwbare grondstof is en in overvloed te verkrijgen is.

Cross campus testlocaties
Op 3 locaties in het zuiden van Nederland wordt bestaande infrastructuur voor biobased chemie ingezet voor dit project: De Brightlands Chemelot Campus Geleen, de Brightlands Campus Greenport Venlo en de Green Chemistry Campus Bergen op Zoom. Hier wordt samengewerkt aan de verdere ontwikkeling van een interregionaal campusecosysteem met de bijbehorende infrastructuur voor de omzetting van biomassa-residuen in ruwe lignineolie (CLO) en van CLO afgeleid polyurethaan en fenol.

Consortiumpartners
Het consortium, bestaande uit wetenschappers en bedrijven werkt niet alleen campus overschrijdend, maar ook grensoverschrijdend richting Vlaanderen. Afvalbeheerbedrijf Attero werkt samen met het Bio Treat Center van de campus in Venlo om niet-eetbare biomassaresiduen te verkrijgen en deze te verwerken tot een droog, ligninerijk poeder. Startup Vertoro en kennisinstituut Chemelot InSciTe zetten het poeder vervolgens om in CLO en van CLO afgeleide fenol in een door InSciTe geprepareerde installatie in de Brightlands pilot plant van de campus in Geleen. Het Vlaamse instituut Vito en startup Indresmat voltooien het proces met de productie van polyurethaan coatings en bouwmaterialen.

Vertoro, verantwoordelijk voor de projectleiding binnen het consortium, produceert een biobased ruwe olie uit niet-eetbare biomassa, evenals van olie afgeleide materialen, chemicaliën en brandstoffen. Het bedrijf is ontstaan uit onderzoeksprojecten binnen kennisinstituut Chemelot InSciTe waarin de TU Eindhoven, Universiteit Maastricht en DSM participeren. Op dit moment faciliteert Chemelot InSciTe in totaal 11 onderzoeksprojecten.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

European grant ‘Doing more with lignin’

A Dutch consortium led by Vertoro has been granted €1.2 million to investigate the potential of crude lignin oil as a platform for sustainable chemicals and materials.

Their €2.9 million project called ‘Doing more with lignin’ officially started 1 October 2019 and is being co-funded by the European Regional Development Fund, the Ministry of Economic Affairs and the Provinces of Limburg and Brabant in the context of the Operation Program South Netherlands (OPZuid).

Full value chain for sustainable polyurethane and phenol
A switch from fossil-based to renewable raw materials is necessary to reduce the carbon footprint of the Dutch chemical sector. Bioresidues play an important role in this transition as an emerging feedstock for chemicals and materials. The ‘Doing more with lignin’ project sets out to contribute to this goal by setting up a full value chain at pilot scale for lignin-based materials (polyurethane) and chemicals (phenol). Lignin – obtained from biomass – seems to be a very interesting residue as it is a low-cost and abundant renewable raw material.

Cross campus testing grounds
The ‘Doing more with lignin’ project will utilize existing infrastructure for biobased chemistry at 3 locations in the south of the Netherlands: Brightlands Chemelot Campus GeleenBrightlands Campus Greenport Venlo and Green Chemistry Campus Bergen op Zoom. The project is focused on the further development of an interregional campus eco-system and accompanying key-infrastructure for the conversion of biomass residues to crude lignin oil (CLO) and CLO derived polyurethane and phenol.

Consortium partners 
The consortium is hosting scientists and businesses, both cross-campus and cross-borders. Waste management company Attero cooperates with the Bio Treat Center from the Venlo campus to source non-edible biomass residues and process these to a dry, lignin-rich powder. Startup Vertoro and the Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe) will then convert the powder into crude lignin oil (CLO) and CLO-derived phenol in a newly provided InSciTe installation at the Brightlands multipurpose pilot plant in Geleen. The Flemish institute VITO and the start-up company Indresmat finalize this process by producing polyurethane coatings and construction materials from the CLO.

The consortium is led by Vertoro, a startup which produces a biobased crude oil from non-edible biomass, as well as oil-derived materials, chemicals and fuels. The company evolved from research projects within Chemelot InSciTe with participation of TU Eindhoven, Maastricht University and DSM. At this very moment, Chemelot InSciTe is hosting and facilitating 11 research and development projects.

 

EIT Health supports promising innovations in the European health care sector. The faster a good idea can get to the market, the better it is for European citizens and their health. In applying for the subsidy, i-Med Technology benefited from support from the subsidy specialists at TRIAS and the Brightlands Maastricht Health Campus.

Currently comprised of four members, the i-Med Technology team was pleasantly surprised by the award of the EIT Health European innovation subsidy. Co-initiator Jaap Heukelom: “The awarding of a subsidy, and this applies even more to this prestigious subsidy, also means recognition. It would appear that more and more people agree with us that the digital surgical loupe we are developing is a fantastic and very promising product.

Over the past year, we have worked hard with both specialized partners as well as enthusiastic future end users on the optimization of our digital surgical loupe. Thanks to this intensive and pleasant partnership, this has been a huge success. The coming twelve months are crucial for us. The cash amount awarded for the subsidy of € 50,000 will enable us to take necessary steps in an accelerated fashion. We will be using this amount to set up a quality control system for the certification, for the application for several patents and to prepare for production.”

Heeft u als gemeente het idee om koopwoningen te gaan verduurzamen? En wilt u als gemeente de huiseigenaren helpen bij het besparen van energie?

Dan kunt u als gemeente aanspraak maken op de Regeling Reductie Energiegebruik oftewel de RRE. De uitkering bedraagt maximaal € 9 miljoen per gemeente. Er kan maximaal € 90 per woning worden aangevraagd. Het doel van de regeling is het verminderen van CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 14 november 2019.

De volgende maatregelen komen in aanmerking voor een uitkering:

  • Dak-, raam- of gevelisolatie
  • Inregelen van de cv-installatie
  • Aanbrengen van radiatorfolie
  • Tochtstrips

De gemeenten zijn vrij in de inrichting en uitvoering van de maatregelen. Zij kunnen bijvoorbeeld vouchers uitgeven aan huiseigenaren voor energiebesparende maatregelen. Bij een aanvraag moet de gemeente er rekening mee houden dat zij minimaal 1.000 moeten bereiken en de werkzaamheden moeten zijn afgerond op 31 december 2020.

Wil u meer informatie over de regeling? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op via 077-3560100 of via info@trias-subsidie.nl

Een tijdje geleden mocht onze Collega Kim van der Heul langs komen bij Qineto. Daar werd op dat moment een volg opgenomen voor het Business Innovatie Team Limburg – Rabobank. 

In de volg vertellen Tim Dings, Luc Starmans en Paul Meijers van Qineto aan Sharon van het Business Innovatie Team Limburg over hun bedrijf.  In 2014 startte ze hun bedrijf Qineto en inmiddels is er het eerste resultaat. Een laagdrempelige bewegingsstimulator, genaamd Qbi, om mensen op een andere manier uit te dagen om in beweging te komen. In de vlog vertelt Kim kort over de rol die TRIAS daarbij heeft gespeeld.

Wij wensen Tim Dings, Luc Starmans en Paul Meijers veel succes met het verder uitbouwen van hun onderneming!

Wilt u meer weten over Qineto? Lees dan het verhaal welke wij recent over hun publiceerde.