Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Waar thuis kan worden gewerkt wordt dat al veel toegepast, waar dat niet kan wordt “gewoon” doorgebuffeld op het werk. Het is voor velen ook een tijd van bezinning en tijd om na te denken. Veel van u hebben nu wel andere zorgen aan uw hoofd dan subsidies. Maar toch gebeurt er door de omstandigheden momenteel veel op financieel en subsidiegebied. Om het voor u overzichtelijk te maken hebben wij voor u een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet. Al op voorhand behoefte aan een gesprek met één van onze adviseurs, bekijk dan onze flyer!

 1. Kan ik nog zaken doen met buitenlandse bedrijven?
  Het RVO houdt een lijst bij met de belangrijkste export landen met daarin informatie over ondernemen en het coronavirus.
 2. Welke economische maatregelen heeft de Rijksoverheid genomen?
  Het kabinet heeft uitzonderlijke economische maatregelen aangekondigd vanwege het coronavirus. Doel is om naast gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. In bijgevoegd document staan de maatregelen voor u op een rij
 1. Zijn er ook financiele mogelijkheden voor start-ups?
  Veel startups maken nog geen omzet, maar moeten wel loonkosten blijven betalen terwijl nieuwe financieringsrondes uitgesteld dreigen te worden. Zelfstandigen hebben momenteel de mogelijkheid om een uitkering op bijstandsniveau voor een periode van drie maanden aan te vragen bij de gemeenten. Voor start-ups is dit niet mogelijk omdat zij vaak een BV structuur kennen met meerdere eigenaren. De Dutch Startup Association maakt zich daarom hard en vindt het wenselijk dat de zzp-uitkering wordt verbreed naar een algemene ondernemersuitkering die ook voor startende bedrijven beschikbaar wordt gesteld.Update: 8 april:
  Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups.Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s: LIOF/BOM) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.
 1. Wat betekent de staatssteun verruiming?
  De Europese Commissie komt met een tijdelijk steunpakket van maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden. Lidstaten krijgen ruimere bevoegdheden waarmee ze kunnen voorkomen dat bedrijven in zwaar weer raken of zelfs failliet gaan. Zo mogen landen tot € 800.000 aan directe financiële voordelen bieden en goedkope leningen uitgeven aan bedrijven in nood. Daarnaast mogen overheden garant staan voor goedkope bankleningen, met name aan het MKB, en mag een land waar nodig kortlopende exportkredietverzekeringen aanbieden. De Commissie heeft dus nieuwe spelregels opgesteld hoe lidstaten bedrijven kunnen ondersteunen in de context van de corona-uitbraak. De kaderregeling voorziet in vijf soorten steun:
 • Subsidies (inclusief belastingvoordelen en voorschotten): lidstaten mogen regelingen opzetten om per bedrijf maximaal € 800.000 toe te kennen. Voor landbouwbedrijven geldt een lager plafond van € 100.000 en visserij € 120.000. Let wel: er moet dus een regeling aan ten grondslag liggen en gemaakt worden. Een regeling dus waar meerdere bedrijven gebruik van kunnen maken, individuele steun (ad hoc steun) is dus niet toegestaan.
 • Garanties voor leningen via banken: lidstaten mogen garanties verlenen om ervoor te zorgen dat banken leningen blijven verstrekken aan de klanten die deze nodig hebben. Premies (die de ondernemer aan de bank betaalt) moeten wel aan een minimum voldoen, op jaarbasis van 0,25% tot 2%, variërend op MKB-status en looptijd (de regeling bevat een matrix).
 • Leningen voor bedrijven: de lidstaten mogen bedrijven leningen met gunstige rente (rentesubsidie) verstrekken. Deze leningen kunnen bedrijven helpen om dringende werkkapitaal- en investeringsbehoeften te dekken. Ook hier past de Commissie een matrix toe op basis van MKB-status en looptijd. De discontorente is vastgeklikt op peildatum 1 jan 2020, dit was toen – 0,31% voor NL. Daarbovenop worden dan toeslagen berekend in basispunten, inclusief een minimum. Een MKB-bedrijf kan dan bijvoorbeeld een lening met looptijd 2 tot 3 jaar krijgen met rente 0,19% (bijna rentevrij dus).
 • Waarborgen voor banken: sommige lidstaten zijn van plan voort te bouwen op de bestaande leencapaciteit van de banken en hen te gebruiken als een kanaal voor steun aan bedrijven, met name aan kleine en middelgrote ondernemingen. De kaderregeling eist dat dergelijke steun als rechtstreekse steun aan de klanten van de banken moet kunnen worden herkend en geen aan de banken oplevert.
 • Kortlopende exportkredietverzekering: de kaderregeling voorziet in extra flexibiliteit voor het bewijs dat bepaalde landen niet-verhandelbare risico’s inhouden, waardoor de staat waar nodig kortlopende exportkredietverzekering kan verstrekken.Het tijdelijke kader is van toepassing in de periode 19 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Met het oog op de rechtszekerheid zal de Commissie vóór die datum beoordelen of de kaderregeling moet worden verlengd.
 1. Zijn er instanties die meedenken bij corona problemen?
  Onderstaand vindt u een lijst met verschillende subsidie gerelateerde instanties. Allen houden zij een pagina op hun website bij waarin zij updates plaatsen m.b.t. coronamaatregelen. Denk hierbij aan deadlines, voorschotten, projectperiode en administratieverplichtingen.

 2. Hoe gaat de provincie Limburg om met de coronacrisis en subsidieaanvragers?
  Onlangs heeft de provincie Limburg een informerend stuk naar buiten gebracht over haar Provinciale maatregelen tegen het Coronavirus. Hierin wordt o.a. aangegeven snel­le­re be­ta­ling van fac­tu­ren en cou­lan­ce in sub­si­die­be­leid. Daarnaast hebben zij wijzingen doorgevoerd in de betaling van voorschotten.
 3. Ik heb iets te bieden voor andere ondernemers, waar kan ik terecht?
  Een van de organisatie die momenteel vraag en aanbod bij elkaar brengt is de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV). Ondernemers weten als geen ander kansen te creëren en te verzilveren, ook in tijden van crisis. Oplossingen zitten vaak in een verrassende hoek. Waar de ene ondernemer een beroep moet doen op werktijdverkorting, kampt de andere juist met personeelstekort. Mogelijk kan de LWV ondernemers koppelen en helpen zij elkaar door deze crisis heen.De LWV doet dit samen met haar zusterorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland. Via dit formulier kunnen ondernemers snel op hun site terecht. De LWV mag gerust ook rechtstreek benaderd worden door te mailen wat je nodig hebt en/of wat je kunt aanbieden.
 4. Zijn er specifieke scholingsmogelijkheden voor ondernemers in het kader van Corona?
  Momenteel is alleen Corona Rebuild Program georganiseerd door de BOM bij ons bekend. Ondernemers die te maken hebben met een terug lopen omzet of een marktentree die op losse schroeven staat kunnen hier gebruik van maken. Meer informatie over dit programma is te vinden op de site van de BOM. Daarnaast heeft LIOF kenbaar gemaakt te werken aan een programma. Dat is tot op heden nog niet gepubliceerd. Wel hebben zij reeds aangeven eerder voorschotten te gaan geven op verstrekte subsidies en de mogelijkheid tot verlenging van projecttermijnen voor lopende subsidies en opschorten van aflossingen en rente op lopende financieringen.
 5. Heeft de overheid nieuwe regelingen geopend omtrent het corona virus?
  Ja zowel de overheid als de Europese Unie hebben verschillende regelingen geopend. Dit zijn zowel regelingen die als doel hebben het ontwikkelen van een medicijn als regelingen voor hulpmiddelen. De belangrijkste mogelijkheden zijn:
 • Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)
  RVO en ZonMw hebben de Stimuleringsregeling E-Health Thuis verruimd. Vanaf heden is die uitgebreid met de extra regeling ‘SET COVID-19’. Deze regeling stelt per aanvraag € 50.000 beschikbaar voor investeringen in digitale zorg op afstand.De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen. Zorgaanbieders hebben daarom behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken. De mogelijkheden zijn bijvoorbeeld beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.Update (30-03-2020):
  In verband met de grote belangstelling voor SET Covid-19 neemt RVO tijdelijk geen nieuwe aanvragen in behandeling. Deze situatie is van korte duur. Op dit moment bekijkt RVO in overleg met het ministerie van VWS hoe RVO het loket zo spoedig mogelijk weer open kan stellen.Update (08-04-2020)
  Nadat de regeling weer was opengesteld is inmiddels weer het budget overschreden. Een aanvraag indienen is niet meer mogelijk. Alle ingediende aanvragen worden door RVO in behandeling genomen. Zij verwachten dat niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Alle indieners krijgen zo snel mogelijk bericht over hun aanvraag.
 • SIDN Fonds
  Het fonds is op zoek naar sterke initiatieven om de coronacrisis te lijf te gaan. Een  project(idee) dat inzicht & grip kan bieden op de crisissituatie of een bijdrage levert op het vlak van betrouwbare digitale oplossingen om op een veilige manier te kunnen werken, leren en leven? Dan kan een aanvraag ingediend worden tot 30 juni 2020. De maximale bijdrage is € 75.000. Meer informatie.
 • Oranje Fonds
  Het Oranje Fonds wil laten zien dat verbondenheid iedereen door deze tijd heen kan slepen, dat mensen en organisaties tijdens deze crisis voor elkaar klaarstaan en een verschil willen maken voor een ander. Daarom hebben zij een regeling opengesteld voor sociale initiatieven die bij uitstek gericht zijn om organisaties te ondersteunen bij het zorgen voor ontmoeting en verbinding tussen mensen. Er kan maximaal € 10.000 worden aagevraagd.Update 8 april:
  Het budget voor deze regeling is reeds overschreden. Indienen is niet meer mogelijk
 • Sectorplan Plus
  Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.
  Deze mogelijkheid is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19). De subsidie wordt verstrekt middels vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten van deze extra instroom.
 • Overig
  • Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) Tender
   • Deadline: 6 april
   • Onderzoeken van de haalbaarheid en het identificeren van opties voor fysieke opslag van vaccins
   • het ontwikkelen van een concept voor een mechanisme voor het uitwisselen van vaccinvoorraden van de ene EU-lidstaat naar de andere in geval van een uitbraak.
  • COVID-19 Therapeutics Accelerator
   • het testen van goedgekeurde geneesmiddelen voor activiteit tegen COVID-19
   • herziening van nieuwe onderzoeksverbindingen en monoklonale antilichamen die door industriële partners moeten worden ontwikkeld
   • screening van bibliotheken van duizenden verbindingen met bevestigde veiligheidsgegevens
  • The European Vaccine Infrastructure (EVI) TRANSVAC2
   • Om gebruik te kunnen maken van hoogwaardige technische diensten voor de ontwikkeling van vaccins die door TRANSVAC worden aangeboden.
 1. Hoe wordt er omgegaan met deadlines en projectperiodes?
  Een aantal subsidienten heeft besloten om deadlines uit te stellen of te verlengen. Daarin tegen heeft bijvoorbeeld Stimulus besloten de MIT Haalbaarheid deadline van 7 april te handhaven. Kijk hier voor de belangrijkste wijzigingen.
 1. Hoe wordt er om gegaan met Cultuur subsidies?
  Directeuren van een aantal private cultuurfondsen hebben afgesproken om vanwege de huidige situatie coulant te zijn bij de toetsing van financiële ondersteuning voor cultuurprojecten. Er zal sneller worden uitbetaald en zelfs als een evenement vanwege het coronavirus is afgelast.
 2. Wij willen juist nu innoveren, welke subsidieregelingen zijn momenteel interessant voor ons?
  Er zijn zal van subsidieregelingen die momenteel of op korte termijn interessant voor u kunnen zijn. Denk hierbij aan de fiscale stimulansen zoals de EIA en MIA. Maar ook de MIT R&D Samenwerkingsproject voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling is voor veel bedrijven interessant. Kijk hier voor een lijst van actuele mogelijkheden.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben? Neem dan gerust contact met ons op en wij zullen uw vraag zo goed mogelijk beantwoorden!