Woonvorm Caberg in de Maastrichts wijk Caberg is een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Het oude gebouw voldeed niet meer, dus besloot eigenaar Stichting Radar tot een herontwikkeling. Voor de nieuwbouw werd samen met TRIAS naar de subsidiemogelijkheden gezocht en een aanvraag opgesteld. “Een weerbarstig traject.”woonvorm-caberg-2020-passend-wonen

Stichting Radar is een zorgaanbieder die zowel intramurale als extramurale zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat gebeurt in de regio’s Maastricht-Heuvelland en Parkstad. Manager huisvesting en vastgoed Seph Braun vertelt dat toen werd geconstateerd dat het onderkomen van Woonvorm Caberg niet meer aan de eisen van deze tijd voldeed, werd besloten tot sloop en nieuwbouw. “We hebben TRIAS al in een vroeg stadium ingeschakeld om de subsidiemogelijkheden te onderzoeken en ons te begeleiden bij het aanvraagtraject.”

Nieuwbouw
Besloten werd tot een nieuwbouw bestaande uit drie woningen met per woning acht cliënteneenheden en een centrale ruimte. De bewoners werden tijdens de bouwwerkzaamheden tijdelijk op een andere locatie ondergebracht. Braun vertelt dat hij en zijn collega locatiemanager Paul Gense eind 2018 contact legden met TRIAS. “Onze kennis van subsidiemogelijkheden en dergelijke is heel beperkt, voor de mensen van TRIAS is het dagelijkse kost; zij hebben op dat vlak een enorme kennis en ervaring, zo merkten we al snel.”

“zij hebben op dat vlak een enorme kennis en ervaring,
zo merkten we al snel”

Welbevinden
Braun legt uit dat naast een nieuw gebouw ook werd gekeken naar hoe met de vernieuwde locatie in te spelen op het streven naar een inclusieve samenleving, naar hoe een wisselwerking tussen buurt en bewoners te realiseren. Daarnaast werd op Woonvorm Caberg de methode ‘Positieve Gezondheid’ geïntroduceerd. “Daarbij meten we aan de hand van diverse criteria het welbevinden van de cliënten.”

Intensief
Na overleg met TRIAS bleek de Passend-Wonen-subsidie de meest geschikte, geeft Braun aan. “Het was echter geen aanvraag die je in één namiddag hebt geregeld; het werd dan ook een weerbarstig traject. Eerst is er het haalbaarheidsonderzoek; verder moeten er vergunningen worden aangevraagd, moet het financiële plaatje worden ingevuld, een projectplan worden uitgewerkt. Veel informatie dus. Daarnaast waren er de gesprekken met de provincie Limburg die de subsidie verstrekt. Daarbij was de begeleiding van TRIAS intensief en van essentieel belang. Zij weten aan welke voorwaarden allemaal moet worden voldaan.”

“dankzij snel ingrijpen van TRIAS kwam de informatie
toch nog tijdig op de juiste plek

Brief
“De informatie-uitwisseling en contacten met de provincie”, zegt Braun, “verliep veelal via mail. Dat zorgde op een gegeven moment voor een wat hachelijke situatie. De uitzondering daarop was de informatie die we naar Gedeputeerde Staten moesten sturen, dat moest per brief. Dat was echter niet, of niet goed teruggekoppeld, waardoor het bijna mis ging.” Hij lacht. “Bijna ja, want dankzij snel ingrijpen van TRIAS kwam de informatie toch nog tijdig op de juiste plek.” Uiteindelijk werd de subsidie dan ook verstrekt, volgens Braun een bedrag waar ze veel mee hebben kunnen doen. “Er staat nu sinds eind 2019 een up-to-date gebouw waar de bewoners zich thuis voelen en waar nu onder meer volop aandacht is voor buurtparticipatie.”

Hij geeft aan zeer te spreken te zijn over de samenwerking met TRIAS. “Maar dat is geen verrassing”, glimlacht Stikkelbroeck. “Ik ken ze vanuit mijn netwerk en door eerdere ervaringen. Ze zijn bijzonder accuraat, reageren snel en adequaat op vragen en verzoeken. Ze hebben een echte meerwaarde, zowel bij de projecten waar ze aanvragen voor ons verzorgen als wanneer ze met hun expertise meekijken.”

logo-radar-trias-passend-wonen