De subsidieregeling investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is uitgebreid. Voorheen kon alleen subsidie worden aangevraagd voor warmtepompen en zonnepanelen. Dit is uitgebreid met isolatiemaatregelen en zonnepanelen.

Woningeigenaren
Een eigenaar van koopwoning waarvan dit ook het hoofdverblijf is, kan gebruik maken van de ISDE. Er kan geïnvesteerd worden in een zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet, warmtepomp en met vijf typen isolatiemaatregelen.

Warmtenet
Voor een aansluiting op een warmtenet bedraagt de subsidie € 3.325. Dat is mogelijk als een eigenaar een koopwoning heeft waarvan dit ook het hoofdverblijf is of direct wordt na renovatie. De aansluiting moet plaatsvinden voor de aanvraag en het aanvragen kan tot maximaal 12 maanden na de aansluiting. Mochten er meerdere maatregelingen worden getroffen dan gaat de periode in vanaf de uitvoering van de eerste maatregel.

Isolatiemaatregelingen
Er kan voor vijf typen isolatiemaatregelen subsidie aangevraagd worden. Er bestaan twee uitvoeringvarianten voor isolatiemaatregel en type dakisolatie. Het subsidiebedrag is afhankelijk van m2 en er is een minimum en maximum aantal m2 waaraan het moet voldoen. Bij isolatiewaardes moet er gekeken worden naar de minimale Rd-waarde (m2 K/W). Bij hoogrendementglas moet rekening worden gehouden met maximale U-waarde (W/m2K).

Zakelijke gebruikers
De subsidieregeling kan voor zakelijke gebruikers het gebouw of een te verhuren woning duurzamer maken met een zonneboiler en een warmtepomp. VvE’s kunnen verder ook subsidie krijgen voor een centrale aansluiting op een warmtenet. Ook is er voor bedrijven een subsidie beschikbaar voor zonnepanelen en windturbines tot en met 31 december 2023.

Warmtenet
Een Vereniging van Eigenaren (VvE) van een appartementencomplex kan met de ISDE appartementen verduurzamen. Dat kan met een centrale aansluiting op het warmtenet. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal kilo Watt. Het maximale subsidie bedrag is €21.906 bij een verbruik meer dan 400 kW.

Zonnepanelen en windturbines
Een kleinschalig zonnepanelen en/of windturbine project kan ook worden gesubsidieerd voor rechtspersonen. Aanvragen gaat vanaf 4 januari 2021 tot en met 31 december 2023. De subsidie bedraagt €125 per kW gezamenlijk piekvermogen voor zonnepanelen. In het voorafgaande jaar voor de subsidieaanvraag moet het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaansluiting minimaal 50.000 kWh zijn. Voor kleinschalige windturbines bedraagt de subsidie maximaal €66 per m2 rotoroppervlak.

Advies
Bekijk goed voor de aankoop en installatie wanneer de subsidie moet worden aangevraagd. Het kan verschillen tussen voor de aanvraag en daarna. Hou ook rekening met voorwaarden om ook daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een subsidie. Bij warmtepompen en zonneboilers is het bijvoorbeeld belangrijk om te kijken of het apparaat ook op de apparatenlijst staat om in aanmerking te komen. Daarnaast geldt er bij zonnepanelen een referentieverbruik in het voorgaande kalenderjaar van minimaal 50.000 kWh. Hierdoor komen nieuw bouw projecten niet in aanmerking. Voor veel maatregelen moet het gebouw reeds voor 1 juli 2018 voorzien zijn geweest van een omgevingsvergunning.

Juist in deze tijd zijn veel bedrijven bezig met het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Soms noodgedwongen, omdat de omstandigheden erom vragen, soms simpelweg omdat nieuwe kansen zich voordoen. De verkennende voorfase van dergelijke ontwikkeltrajecten is vaak tijdrovend. En met een hoog risico, immers zijn nog veel variabelen onzeker. Dat is voor een MKB bedrijf lastig, want tijd en geld investeren, zonder directe opbrengst in zicht, past vaak niet in de dagelijkse realiteit. Een subsidie kan hier bij oplossing bieden!

Een hele concrete kans is de MIT Haalbaarheid subsidie, die in april weer opent. Deze subsidie is gericht op innovatieve MKB-ondernemers, die hiermee de technische en economische risicos’ in kaart brengen van een voorgenomen innovatieproject.

Een MIT-aanvraag indienen is om verschillende redenen zeer aantrekkelijk:

  • De subsidie wordt cash uitbetaald, bij de start van je project. Qua liquiditeit is dit dus een echte duw in de rug om de innovatie te kunnen realiseren!
  • Je eigen inbreng kan in-kind voldaan worden, middels uren die je investeert. Dit zijn normaliter uren die je vaak als eigen organisatie sowieso al in je project steekt, oftewel win-win!
  • De administratieve lasten van de subsidie zijn zeer beperkt.
  • Last but not least: Door eerst de haalbaarheid te onderzoeken van je project, verklein je de kans op onverwachte problemen tijdens de ontwikkeling en implementatie. Het is dus een goede investering in je bedrijf!

Wil jij de regeling misschien aanvragen? Maar twijfel je nog of jouw idee wel past? Of weet je al zeker dat je wilt aanvragen, maar hoe begin je hieraan?

Op donderdagmiddag 4 maart vertelt een ervaren subsidieadviseur van TRIAS je alles over de do’s en don’ts. Wat komt wel en wat niet in aanmerking? Hoe werk ik mijn idee uit tot een volledig plan? Welke kosten kun je opvoeren?

Kortom: Wil je weten hoe je succesvol gebruik maakt van de MIT Haalbaarheid regeling? Doe dan mee met de online werksessie op 4 maart 2021 om 13:00 uur tot 14:00 uur! Aanmelden kan via Keyport of ESZL.

Wist jij dat Keyport & ESZL een startfeefonds hebben? Voor het aanvragen van subsidies betaalt u doorgaans een start- en succesfee. Om de drempel te verlagen financiert Keyport 50% en ESZL 2/3de  van de startfee. Alleen als de subsidie wordt toegekend, betaalt u het bedrag weer terug zodat het geld opnieuw beschikbaar kan worden gesteld voor andere ondernemers. Door deze startfee ondersteuning loopt u als bedrijf minder risico, terwijl uw slaagkansen vergroot worden door de professionele ondersteuning.

Sinds 8 februari is ook Diandian Janssen het team van TRIAS komen versterken als stagiaire! Diandian zal voornamelijk het marketingteam extra capaciteit geven. Vanuit haar opleidingen Commerciële Economie zal ze de organisatie voorzien van nieuwe ideeën!

Diandian stelt zich voor:
“Mijn naam is Diandian Janssen en ik ben momenteel bezig met de opleiding Commerciële Economie. Ik zal vanaf 8 februari werkzaam zijn binnen TRIAS als afstudeerstagiaire. Tijdens de afstudeerperiode zal ik een deel uitmaken van het marketingteam binnen de bedrijvensector. Meewerken zal een klein onderdeel omvatten van deze periode. Ik zal vooral onderzoek gaan doen voor het bedrijf en dat zal uiteindelijk leiden tot een advies. Ik kijk uit naar een leuke en leerzame periode en natuurlijk het succesvol afronden van mijn opleiding.”

Wij wensen Diandian veel succes en plezier toe tijdens haar stageperiode bij TRIAS. Ook stage lopen bij TRIAS? Kijk dan op onze vacaturespagina.

diandian-medewerkster-trias-team

De zorgorganisaties Moveoo en WonenPlus besloten enkele jaren geleden om een basisschool in Geleen om te bouwen tot een wooncomplex voor de ouder wordende cliënt populatie. TRIAS werd ingeschakeld om de subsidiemogelijkheden te onderzoeken en het subsidietraject te begeleiden. TRIAS werd ingeschakeld om de subsidiemogelijkheden te onderzoeken en het subsidietraject te begeleiden.diandian-medewerkster-trias-team

Het is begin 2018 als de voorbereidingen voor het project aan de Marisstraat in Geleen – tegenwoordig ligt de ingang aan de Vermeerstraat – met daarin het subsidietraject beginnen. Manager Bedrijfsvoering Eric Heitzer is er vanaf het eerste moment nauw bij betrokken. Hij legt uit dat Moveoo tijdelijke ondersteuning biedt aan mensen die dak- of thuisloos dreigen te raken. “Dat doen we regionaal: in Noord- en Midden-Limburg en in de Westelijke Mijnstreek.”

Passend Wonen
Het project in Sittard behelst het herontwikkelen van een schoolgebouw tot 22 wooneenheden met een gezamenlijke woonkamer en multifunctionele ruimte. Heitzer: “Die multifunctionele ruimte is ook bestemd voor mensen uit de buurt, die willen we nauw bij dit initiatief betrekken.” Hij vertelt dat het contact met TRIAS tot stand kwam dankzij de eveneens bij het project betrokken stichting Wonen Plus. “Tijdens een eerste sessie met TRIAS is bekeken wat de mogelijkheden waren. Ze kwamen met enkele regelingen waarvan de subsidie Passend Wonen van de provincie Limburg het meest geschikt bleek.”

“We zijn, begeleid door TRIAS,
dus heel efficiënt te werk moeten gaan

Sterke onderbouwing
Wel moesten er heel wat stappen worden gezet om die subsidie ook daadwerkelijk binnen te halen, geeft Heitzer aan. Een van de uitdagingen was volgens hem dat de subsidie zowel in budget als tijd beperkt was. “Er was een bepaald bedrag beschikbaar voor dit soort projecten en er was sprake van een deadline. We zijn, begeleid door TRIAS, dus heel efficiënt te werk moeten gaan.” Zo waren er, zegt hij, een projectplan, begroting en verschillende andere stukken als vergunningen, haalbaarheidsonderzoeken en een accountantstoets nodig. “We hebben een aanvraag uitgewerkt en die afgestemd op de subsidie-eisen. Dat vroeg de nodige fine tuning. Je moet zo’n aanvraag namelijk zo sterk mogelijk onderbouwen.”

moveoo-gebouw-trajec-trias-passend-wonen-zijaanzicht

Deadline
Hij geeft aan dat de kennis en ervaring van TRIAS bij de diverse stappen die gezet moesten worden van groot belang waren. “Zij weten welke aspecten belangrijk zijn, bij welke deur ze moeten aankloppen. Dat bleek telkens weer. Vanwege de deadline is het een intensief traject geworden. Zo waren we redelijk laat met het onafhankelijk accountantsonderzoek, maar dankzij snel schakelen en korte communicatielijnen hebben we dat tijdig weten af te ronden.”

“Zij weten welke aspecten belangrijk zijn,
bij welke deur ze moeten aankloppen.
Dat bleek telkens weer

Spannend
Nadat alle stappen waren doorlopen en de diverse noodzakelijke stukken waren uitgewerkt kon de stap naar de provincie Limburg worden gezet voor een presentatie. “Ook daar was TRIAS bij aanwezig. Wij hebben een toelichting op onze plannen gegeven en daarna was het afwachten op de beslissing. Dat was wel even spannend, ondanks de zorgvuldige voorbereidingen. Uiteindelijk is de subsidie toegekend en konden we aan de slag. De werkzaamheden zijn eind vorig jaar afgerond. Terugkijkend kun je wel stellen dat we zeker dankzij TRIAS een lang en intensief traject tot een goed einde hebben gebracht.”

moveoo-logo-trajec-trias-passend-wonen

Jaarlijks investeren gemeenten en sportverenigingen veel geld in het onderhouden van sportparken en de aanschaf van materialen. Het aanleggen van nieuwe sportparken en het grote onderhoud aan de accommodaties wordt vaak gedaan gemeenten. Terwijl de sportverenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse onderhoud en het aanschaffen van de sportmaterialen zoals ballen en tenues.

Al met al lopen alle werkzaamheden en investeringen flink op. Om die reden heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport twee subsidieregelingen in het leven geroepen, namelijk de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) en Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA).

SPUK
Binnen de SPUK kunnen gemeenten een uitkering aanvragen ter compensatie van de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport. Kosten voor zowel hardware, zoals de bouw en het onderhoud van accommodaties als exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer. Komen in aanmerking. De hoogte van de uitkering is maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief btw. Jaarlijks moeten de gemeenten uiterlijk 28 februari hun uitkering aangevraagd hebben.

BOSA
Met de BOSA kunnen juist de amateursportorganisaties zelf subsidie aanvragen. Ook dit voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties. Echter mogen de kosten voor aanschaf van sportmaterialen ook meegenomen worden. Het subsidiepercentage is net iets hoger dan de SPUK, namelijk 20%. Wanneer men investeert in activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid of veiligheid kan zelfs 10% aanvullende subsidie gekregen worden. Totaal dus 30% van de investering. De BOSA kan het hele jaar door aangevraagd worden.

Advies voor gemeentes
Voor gemeentes is het raadzaam aan het begin van het kalenderjaar goed te kijken naar alle investeringen die men van plan is te doen goed te bekijken. Is men namelijk van plan om de lichtinstallatie van het voetbalveld te vervangen voor Ledverlichting? Dan is het raadzaam om deze investering te laten doen door de sportvereniging! Via de BOSA kunnen sportverenigingen namelijk 30% subsidie krijgen, terwijl wanneer de gemeente deze investering doet er slechts 17,5% verkregen kan worden. Een verschil van maar liefst netto 12,5%! Voor middelgrote gemeenten kan het voordeel door het maken van slimme keuzes oplopen tot in de tonnen. Het is echter wel van belang om als gemeente hierin het voortouw te nemen en goede afspraken te maken met de sportverenigingen over de betaling van de investering en het onderhoud en aansprakelijkheid na aanschaf.

Daarnaast zijn veel sportverenigingen zich momenteel niet bewust van de mogelijkheden die de BOSA voor hun heeft. Facturen voor de aanschaf van kalk voor op de velden, nieuwe netten in de doelen of ledverlichting in de kantine worden vaak over het hoofdgezien. Aan gemeenten vaak de taak om het bestuur van de sportverenigingen hier op te wijzen. Dit kan er toe bijdragen dat de sportverenigingen financieel gezonder zullen zijn!

Het team van TRIAS wordt sinds deze week versterkt met Sjors van den Hombergh. Sjors zal tot het einde van het schooljaar 2020 – 2021 actief zijn bij TRIAS in het kader van zijn afstudeerstage. Hij zal de komende tijd het Financieel Management team gaan verstrekken.

Sjors stelt zich voor:
Mijn naam is Sjors van den Hombergh, 23 Jaar en woonachtig in Lomm. Ik ben 4de jaars student International Finance & Control aan de Fontys Hogeschool in Venlo. Sinds 8 februari versterk ik het TRIAS-team als stagiair. Ik ga onderzoek doen naar het verbeteren van de processen als het gaat om de financiële instrumenten, met als doel een efficiënter werkproces én een hogere kwaliteit van aanvraag en/of betere ondersteuning van de klanten. In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met voetbal, fitness en breng ik veel tijd door met vrienden.

Wij wensen Sjors veel succes en plezier toe!

Ook stage lopen bij TRIAS? Kijk dan op onze vacaturespagina.

sjors-van-den-hombergh-medewerker-trias

Startups op de Brightlands Chemelot Campus met vragen over subsidies kunnen sinds 1 januari contact opnemen met preferred supplier TRIAS. Het in Venlo gevestigde subsidieadviesbureau mag zich vanaf nu officieel preferred supplier voor startups van de campus noemen. Het bedrijf is goed thuis in de tientallen regionale, nationale en internationale regelingen, waarvoor juist startups in aanmerking komen.

Hugo Delissen benadrukt meteen: ‘Startups bepalen in principe zelf wie ze inschakelen voor support op het gebied van financiën, marketing en andere vormen van ondersteuning. ‘Maar’, zegt de business development manager die op de Brightlands Chemelot Campus de spin in het web is als het gaat om het begeleiden van startups, ‘veel startups hebben nog geen netwerk, ze worden volledig in beslag genomen door hun idee. Ze weten niet wie ze het beste kunnen inhuren, zeker niet als het buitenlandse startups zijn. Dan helpen wij ze graag op weg in ons netwerk. Inmiddels werken we samen met zo’n 15-20 partijen waarmee wij goede ervaringen hebben en naar wie we doorverwijzen. Zoals TRIAS, gepokt en gemazeld als het gaat om subsidies.’

 

Hugo-delissen-TRIAS-subsidie-expert

Hugo Delissen, Business development manager startups, Brightlands Chemelot Campus

Experts
Hugo Delissen is de coach van de startups en schakelt waar nodig partners in. ‘Als de ondernemer voor ons kiest, gaan we samen met de startup het businessmodel ontwikkelen. Wij doen zo veel mogelijk voorbereidend werk, zoeken uit wat er moet gebeuren. Een subsidie is vaak noodzakelijk voor een startup om technische stappen te kunnen zetten. De meeste concrete stappen voert men zelf uit maar vaak zijn er specialisten nodig. Hiervoor schakelt de ondernemer  dan ook een specialist in. Zoals het aanvragen, verwerven en verantwoorden van subsidies. Zelf heb ik noch de tijd noch de kennis om hen hiermee goed te helpen. Er zijn zo veel subsidiemogelijkheden, de regelingen en voorwaarden veranderen elk jaar. Dat laat ik graag over aan experts.’

Aanpak
Hugo Delissen werkt al een jaar of vijf regelmatig met de adviseurs van TRIAS, net overigens als de Brightlands Maastricht Health Campus waar het bureau ook preferred supplier is en een vestiging heeft. ‘Tot volle tevredenheid. Een middelgroot bureau met een persoonlijke aanpak, juist ook gericht en gespecialiseerd op startups. Ze weten ook de weg in de regelingen. Daarom verwijzen we graag door naar TRIAS.’

Ron-TRIAS-subsidie-expert

Ron Coenen, Algemeen Directeur TRIAS

Ron Coenen, algemeen directeur bij het 22 jaar geleden opgerichte TRIAS, hoort de complimenten graag. ‘Natuurlijk’, zegt hij. ‘Partnerships zijn in onze wereld heel belangrijk. Blijkbaar spreekt onze aanpak aan, en daar zijn we blij mee. Wij kiezen inderdaad voor een persoonlijke aanpak waarbij we ons verdiepen in het totale businessplan van de startup. Alleen zo komen we erachter welke specifieke potjes we kunnen aanboren. Subsidies zijn cruciaal voor een technische startup, maar de trajecten zijn vaak ingewikkeld, er zijn tientallen regelingen en subsidiegevers stellen hoge eisen. We gaan pas over tot het indienen van een aanvraag als het businessplan van de ondernemer goed doortimmerd is. We beoordelen dat niet alleen, het liefst gaan we met de startup aan tafel en helpen we eerst bij het verfijnen van dat businessplan met het oog op het vergroten van de kans op subsidies. We stellen dezelfde kritische vragen als de beoogd financierings- of subsidieverstrekker. Dan is er de meeste kans op succes.’

Innovaties
De adviseurs van TRIAS verdiepen zich ook inhoudelijk in de plannen van de startup. ‘We zijn geen techneuten’, vervolgt Ron Coenen, ‘maar we hebben een intrinsieke motivatie en interesse voor innovatie.. Niks mooier dan met de ondernemer te sparren en de puntjes op de i te zetten. Daarom werken we in de regel op basis van een start- en succesfeevergoeding. Dat garandeert commitment van beide kanten. ‘We vinden het prachtig als een innovatief idee ook daadwerkelijk leidt tot een nieuw bedrijf. Dat is goed voor Limburg, goed voor de werkgelegenheid. Vaak zijn we vanaf het begin betrokken bij de bedrijven en groeien we met ze mee. Als ze doorgroeien komen ze namelijk vaak in aanmerking voor andere subsidiespotjes.’ Zo blijven we graag toegevoegde waarde bieden.

Uitbreiding voor Team TRIAS
Het team van TRIAS is sinds 1 februari uitgebreid met Patricia Claessen. Wij zijn zeer verheugd met deze aanvulling. Patricia heeft reeds veel ervaring met het verwerven van subsidies voor uiteenlopende innovatieve en maatschappelijke projecten. Binnen TRIAS zal Patricia zich richten op het helpen van onze non-profit klanten. Wij wensen haar veel succes en werkplezier!

Patricia stelt zich voor:patricia-claessen-medewerkster-trias
Ik ben Patricia Claessen, 49 jaar en ik woon in gemeente Leudal.

Vanaf eind jaren 90 ben ik werkzaam op het vlak van de externe financiering. Wonende in Den Haag werkte ik mee aan diverse projecten van MKB’ers tot onderwijsinstellingen en van zorginstellingen tot gemeenten.

Door subsidies, fiscale incentives en donaties van vermogensfondsen konden deze projecten sneller tot stand komen. Vooral het feit dat elk project weer een ander onderwerp heeft -wat vaak nieuw is- maakt het, dat ik het leuk vind om me erin te verdiepen. Een soort van natuurlijke nieuwsgierigheid naar onbekende dingen, zou je het kunnen noemen. De variëteit zit hem niet alleen in het onderwerp, maar ook in de wisselende teams per project. Ook dat vind ik verfrissend; samenwerken met verschillende mensen met verschillende achtergronden.

Een paar jaar geleden ben ik teruggegaan naar mijn Limburgse roots. Naast mijn mantelzorgactiviteiten heb ik nu weer ruimte om mee te denken en werken aan projecten die er toe doen.

Dit zorgde ervoor dat de match met TRIAS snel werd gemaakt. Sinds 1 februari ben ik onderdeel van het team Publieke Sector. Hier ga ik de komende tijd mijn ervaring en kennis inzetten en daar heb ik ontzettend veel zin in.

Het enthousiasme, de openheid, het zelfstandig ondernemerschap (en zeker ook het warme welkom) zorgden voor een inspirerende start.

Misschien mag ik u wel helpen met uw project?

In dat geval: Tot snel!

Benieuwd wat Patricia voor u als non-profitorganisatie kan betekenen? Stuur een mail naar info@trias-subsidie.nl of bel naar 077-3560100.