cashbox-trias

Sinds 1 januari 2021 telt Nederland 352 gemeenten, die allemaal hun publieke taak uitvoeren. De financiering hiervoor komt in de basis vanuit de geinde belastingen. Daarnaast kunnen gemeenten inzetten op extra financiële gelden. Hierbij kan gedacht worden aan provinciale, nationale en internationale gelden van met name overheden die vergelijkbare ambities hebben als de gemeenten.

Hieronder een korte toelichting op de provinciale, nationale en Europese mogelijkheden:

Provinciale mogelijkheden
Elke vier jaar formuleert de provincie haar ambities in een coalitieakkoord met specifieke aandachtspunten per thema. Op deze thema’s worden er doorgaans middelen vrij gemaakt om de ambities waar te maken. Momenteel is er in veel provincies extra aandacht voor ‘wonen’, met name om de woningbehoefte en -bouw te stimuleren.

Gemeenten werken meer en meer regionaal samen om hun ambities en uitdagingen aan te pakken, bijvoorbeeld door de zogenaamde Regiodeals. Provincie en (ook het Rijk) ondersteunen deze initiatieven vaak financieel.

Nationale mogelijkheden
De nationale overheid verstrekt automatisch gelden aan de gemeenten via het gemeentefonds. De afgelopen jaren zien wij steeds meer Specifieke Uitkeringen (SPUK) ontstaan, ook verstrekt via het gemeentefonds, maar wel op aanvraag van een gemeente. Door de corona pandemie worden er diverse nieuwe uitkeringen verstrekt. Aanvragen voor extra inzet van BOA’s of een compensatie voor gemiste verhuur inkomsten van de verhuur van sportaccommodaties zijn hiervan voorbeelden.

Daarnaast stimuleren de diverse ministeries projecten die aansluiten bij hun beleid. Gemeenten kunnen regelmatig een beroep op stimuleringsgelden doen. Ook hier zien we aandacht voor het thema ‘wonen’ met onder andere de Woningbouwimpuls en het Volkshuisvestingsfonds. Daarnaast publiceert het ministerie van VWS zeer regelmatig subsidieregelingen op het vlak van zorg en welzijn,

Zoals vrijwel elke sector kunnen gemeenten ook aansluiten bij een arbeids- en opleidingsfonds; het A&O fonds gemeenten. Zij ondersteunen bij de organisatieontwikkeling en professionalisering en hiervoor is ook jaarlijks subsidie beschikbaar.

Europese mogelijkheden
De EU heeft een zeer uitgebreid subsidie instrumentarium dat via structuurfondsen en thematische programma’s verdeeld wordt. Gemeenten kunnen hieraan in diverse rollen (van individuele aanvrager tot launching customer) deelnemen. De diverse Interreg programma’s waar regionale problematiek aangepakt wordt, zijn voor de hand liggende subsidies voor gemeenten. Momenteel is de EUCF (European City Facility) ook een laagdrempelige regeling om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Een ander voorbeeld is het onlangs aangekondigde EUI (European Urban Initiative, voor heen UIA) waar duurzaamheid, innovatie en regionale impact centraal staan.

Tips
Er zijn dus diverse mogelijkheden tot externe financiering, maar wat is nu belangrijk bij het verkrijgen en behouden van subsidie? Hieronder drie tips:

  1. Zorg dat de interne organisatie is ingericht. Wij adviseren om aan de start van de aanvraag een team samen te stellen ter borging van zowel de inhoudelijke als de financiële opzet (inclusief verantwoording). Maak capaciteit vrij en betrek minimaal 1 projectleider en 1 financial bij de planvorming. Idealiter wordt er bij financiën iemand verantwoordelijk voor alle binnenkomende subsidies en de verantwoording.
  2. Start met provinciale subsidies, zodat het hele proces van subsidieverwerving, uitvoering en verantwoording doorlopen wordt met een partij waar het over het algemeen makkelijk mee schakelen is. Een aanvraag voor € 750.000,– is mooi, maar heeft vaak ook een zwaardere verantwoording en meer capaciteit nodig.
  3. Zorg bij de aanvraag dat de personen die het project gaan uitvoeren al ‘meedoen’. Hierdoor wordt vroegtijdig draagvlak en betrokkenheid gecreëerd, dat zorgt voor een soepel verloop van het project.

TRIAS ondersteunt landelijk meer dan dertig gemeenten bij alle aspecten van subsidieverwerving. Heeft u een vraag of wilt u sparren over een projectidee? Wij denken graag mee!