De subsidieregeling MIT R&D samenwerkingsproject is een regeling binnen het MIT (MKB innovatiestimulering Topsectoren) programma. De topsectoren wil innovatie stimuleren binnen negen verschillende sectoren. Voor de periode 2020-2023 wordt het beleid veranderd naar een missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. De missies zijn beschreven om maatschappelijke uitdagingen op te lossen en economische kansen te creëren. De uitdagingen bestaan uit energietransitie en duurzaamheid, landbouw, water en voedsel, gezondheid en zorg en veiligheid.

De negen voormalige topsectoren bestaan uit Agri & Food, Chemie, Creatieve industrie, Energie, High Tech systemen & materialen, Life sciences & health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgansmaterialen, Water & Maritiem. Deze sectoren moeten ervoor zorgen dat Nederland aan de top komt te staan in de wereldmarkt. Inkomsten en banen veiligstellen is het hierbij het uitgangspunt.

Voorwaarden
In een MIT R&D samenwerkingsproject moeten minstens twee MKB-bedrijven werken aan de ontwikkeling of vernieuwing van producten, processen of diensten. Dat moet gebeuren door middel van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Het is belangrijk dat er uitgelegd wordt op welke gebieden het project bijdraagt aan de gestelde missies. Het voordeel van deze regeling is dat er maximaal 35% wordt bijgedragen in de kosten met een maximum van € 350.000 per project.

Binnen uw subsidieaanvraag voor de MIT R&D moet u binnen hoofdstuk 7 beschrijven op welke wijze de projectactiviteiten passen binnen en uitvoering geven aan de Kennis- en innovatieagenda’s.

Maar wat houden deze thema’s nu eigenlijk in? Wij leggen het u uit.

Thema’s
Het project dient een bijdrage te leveren aan één of meerdere maatschappelijke missies of sleuteltechnologieën uit de zes Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s).

 • KIA 1 t/m 4: Maatschappelijke, thematische uitdagingen en missies;
 • KIA 5: Sleuteltechnologieën;
 • KIA 6: Het maatschappelijk verdienvermogen.

KIA 1: Energietransitie en duurzaamheid
Binnen deze missie moet er bijgedragen worden aan een klimaatneutraal energie- en grondstofsysteem in 2050 of een circulaire economie in hetzelfde jaar. Er wordt daarbij automatisch bijgedragen aan de tussendoelen in 2030. Het doel is het terugdringen van de nationale broeikasgasuitstoot met 49% in 2030. In 2050 moet dit 95% zijn ten opzichte van 1990. Dat valt uiteen in:

 • Een volledig CO2 vrij elektriciteitssysteem in 2050;
 • Een CO2 vrije gebouwde omgeving in 2050;
 • Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050;
 • Emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050;
 • Een netto klimaatneutraal landbouw en natuursysteem in 2050.

KIA 2: Landbouw, water en voedsel
Deze KIA is verdeeld onder zes deelmissies en deze moeten bijdragen aan verschillende doelen. Hetgeen dat centraal staat in deze missies is het verduurzamen van landbouw, water en voedsel verbruik. Het gaat hierbij om biodiversiteit, gezondheid waarborgen, waterkwaliteit, waterveiligheid, watervoorziening en voedselzekerheid. De deelmissies zijn:

 • Het verminderen van hulp- en grondstoffen in de land- en tuinbouw en alle eind- en restproducten waarde geven
 • Klimaat-neutrale landbouw en voedselproductie in 2050;
 • Waterrobuust en klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied in 2050;
 • Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel in 2030;
 • Duurzame Noordzee, oceanen en binnenwateren door een balans te creëren tussen aan de ene kant ecologische draagkracht en waterbeheer voor mariene wateren in 2030 en rivieren, meren en estuaria in 2050. Aan de andere kant door de opgaven voor hernieuwbare energie, voedsel, visserij en andere economische activiteiten;
 • Nederland moet de best beschermde en leefbare delta hebben ter wereld tot na 2100. Dat moet gebeuren door het tijdig nemen van toekomstbestendige en integrale maatregelen tegen beheersbare kosten.

KIA 3: Gezondheid en zorg
Binnen deze KIA dient een project bij te dragen aan het verlengen van het leven van alle Nederlanders in 2040. Nederlanders moeten vijf jaar langer leven in een goede gezondheid en het gezondheidsverschil tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen moet met 30% afgenomen zijn.

KIA 4: Veiligheid
Deze missie is in samenwerking met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Defensie opgesteld. Het doel is om (potentiële) tegenstanders een stap voor te blijven. Dat moet gebeuren door middel van slimme oplossingen in dienst van een veilige maatschappij.

 • Integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. In 2030 moet betrokkenheid bij illegale activiteiten en geldstromen wordt gezien als riskant en slecht lonend;
 • Het beschikken van maritieme High Tech in 2035 voor een veilige zee;
 • Veiligheid in en vanuit de ruimte in 2030 met een operationeel inzetbare ruimtevaartcapaciteit voor defensie en veiligheid;
 • Cyberveiligheid in het digitale domein te vergroten;
 • Genetwerkt optreden op land en vanuit de lucht om voordeel te hebben bij informatiedeling en samenwerking;
 • Adaptieve krijgsmacht door samen sneller te innoveren;
 • Betere data en intelligence in 2030;
 • Functie van de veiligheidsprofessional. In 2030 behoort de veiligheidsprofessional tot de top 10 van meest aantrekkelijke beroepen in Nederland.

KIA 5: Sleuteltechnologieën
Kenmerkend van sleuteltechnologieën is het generieke karakter met een breed toepassingsgebied of bereik in sectoren en/of innovatie. Technologieën zoals fotonica, digitale, quantum- en nano technologie zijn belangrijk bij het realiseren van meerdere missies. Er moet een bijdrage geleverd worden aan generieke ontwikkeling van sleuteltechnologieën en aan een versnelde of verbrede toepassing ervan. Op deze manier kan Nederland bedrijfsmatig en wetenschappelijk op niveau blijven. Kennisinstellingen, bedrijven en de overheid werken samen aan deze sleuteltechnologieën.

KIA 6: Maatschappelijk verdienvermogen
Deze KIA zal alle ander KIA’s ondersteunen. De volgende vraag is het uitgangspunt: Hoe kunnen innovatie en transitieprocessen versneld worden om binnen de gestelde tijdshorizon de missies daadwerkelijk te realiseren? De verandering van het overheidsbeleid naar het missie gedreven innovatiebeleid is het antwoord. Het begrijpen en ondersteunen van de versnelde diffusie van innovatie is hierbij de focus.

Om de beoordelaar te overtuigen dat u aansluit bij een van de thema’s is het verstandig om de impact op de zoveel mogelijk te proberen te kwantificeren. Beargumenteer daarnaast duidelijke welke missie en/of sleuteltechnologie hoort bij welke projectactiviteiten. Daarnaast is het verstandig om ook te kijken naar de maatschappelijke impact. Bekijk tevens ook goed de RIS3 van de regio waarin u indient.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over op welke wijze u kunt bijdragen met uw project aan het missiegedreven innovatiebeleid? Neem dan contact op met één van onze subsidieadviseurs via 077-3560100 of info@trias-subsidie.nl.