Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Een subsidieadviseur laat organisaties en haar medewerkers het nut van subsidies zien, dit is het nut van de subsidieadviseur. Natuurlijk is dit wat abstract en is de het ware antwoord op de vraag: ‘wat is het nut van een subsidieadviseur’ veel meer divers. In dit artikel illustreren we het nut van een adviseur aan de hand van een aantal belangrijke waarden van een subsidieadviseur.

Een adviseur van subsidies gaat voor een goed project
Projectvoorstellen worden vaak geschreven omdat er een subsidiemogelijkheid is. Dit is niet hoe een subsidieadviseur te wil werk wil gaan. Uitgaan van de kracht en de doelstelling van een project is hierbij leidend. Wanneer er een goed projectidee is ontwikkeld vindt de subsidieadviseur de mogelijkheden om het project te bekostigen. De adviseur is ook graag vroegtijdig bij een project betrokken om zo vanuit een subsidieperspectief mee te ontwikkelen aan een voorstel.

Een adviseur van subsidies kent het subsidielandschap
Een subsidieadviseur is een specialist op het gebied van subsidies en een generalist op het gebied van beleidsterreinen of innovaties bij bedrijven. Deze combinatie maakt dat de adviseur het gehele subsidielandschap in beeld heeft. Zo kan hij of zij snel schakelen. De adviseur is op het ene moment in gesprek met een gemeente over de verbouwing van een multifunctionele accommodatie en hierna met een woningbouwcoöperatie over het verduurzamen van het woningenbestand. Op een ander moment ontwikkeld de adviseur een aanvraag voor een landbouwinnovatie. Deze veelheid in thematiek laat de breedte zien van het subsidielandschap. Het laat ook zien dat de adviseur in staat is om op al deze thematieken mee te praten en zijn specialistische kennis rondom subsidies op tafel te leggen.

Een adviseur van subsidies vindt subsidie geen ‘gratis geld’
Een subsidie is géén gratis geld, deze zin maakt vast onderdeel uit van het jargon van de subsidieadviseur. Hoewel veel mensen dit begrijpen is het nut van de adviseur om medewerkers hierop te wijzen. Voor het ontvangen van een subsidie moet je als aanvrager natuurlijk wel iets terug doen. Ten eerste moet je een goed idee of project ontwikkelen. Ten tweede moet je tijd investeren in het aanvragen samen met de adviseur. Ten derde vraagt een subsidie in de meeste gevallen om een stuk cofinanciering, een ondernemer, investeerder of gemeente zal dus zelf een bijdrage moeten leveren. En als vierde moet je een subsidie goed en tijdig verantwoorden. De subsidieadviseur wijst zijn of haar klanten altijd op deze vier punten.

Een adviseur van subsidies is een verbinder
Naast dat een subsidieadviseur subsidiekansen verbindt aan initiatieven is de adviseur ook een verbinder tussen medewerkers in een organisatie. Zeker bij grotere organisaties als gemeenten komt deze waarde van een subsidieadviseur goed tot zijn recht. Omdat de adviseur met veel mensen in de organisatie spreekt en dus weet heeft van de meest recente ontwikkelingen kan hij of zij andere medewerkers verbinden aan lopende projecten in de organisatie en zo cross-overs vinden die de subsidieaanvraag ten goede komen. Deze verbindende rol uit zich ook tussen organisaties, omdat de subsidieadviseur werkzaam is voor gemeenten, bedrijven en vrijwilligersorganisaties is de adviseur in staat om organisaties aan elkaar te verbinden. Samenwerking is immers als maar belangrijker geworden wanneer het gaat om subsidies, zeker op Europees niveau waar een goed consortium essentieel is. De subsidieadviseur helpt hierbij.

Subsidieadviseur-trias-jeroen-dings

Een adviseur van subsidies bewaakt het subsidieproces
Als laatste maar zeker niet het minst belangrijk bewaakt de subsidieadviseur het subsidieproces. Door het inhuren van een subsidieadviseur brengt de organisatie een extra slot op de deur aan wat betreft het halen van deadlines, het specifiek refereren aan de doelstellingen van subsidieregelingen en het op een juiste wijze verantwoorden van subsidies. Hiervoor zet de subsidieadviseur van TRIAS slimme technieken in die in zijn of haar voordeel werken, namelijk: een gepersonaliseerde nieuwsbrief en het SubsidieVolgSysteem zodat de administratie altijd op orde blijft.

Contact
Meer weten over waarom het nuttig is om met een subsidieadviseur te werken? Neem dan contact op met Jeroen Dings – subsidieadviseur bij TRIAS – via 077-3560100 of jeroen@trias-subsidie.nl

Jarenlang stond ze leeg, de voormalige sigarenfabriek Vossen-Breuers in het centrum van Tegelen. Tot projectontwikkelaar Venterra uit Venlo besloot het gebouw te restaureren en te transformeren naar appartementencomplex. Een deels gesubsidieerd project, mede dankzij de begeleiding en het advies van TRIAS.

Het gebouw van Vossen-Breuers is een van de weinige overblijfselen van de ooit bloeiende Tegelse sigarenindustrie. Na jarenlange leegstand stond het op de nominatie te worden gesloopt. Tot Venterra potentie in het pand zag. Dat bedrijf ontwikkelt eigen projecten, maar doet dat eveneens in opdracht van anderen, vertelt mede-eigenaar Sander van Lier. “We zijn in de regio onder meer betrokken geweest bij de Uitbreiding van de Westelijke Insteekhaven in Wanssum, hippisch centrum Equestrian Centre de Peelbergen en het nieuwbouwproject Nieuw-Manresa in Venlo, bestaande uit 71 woningen.”

Ruime appartementen
Daar komt dus nu de voormalige sigarenfabriek bij, een eigen ontwikkeling, geeft Van Lier aan. Hij schetst kort de gang van zaken tot nu toe. “We zijn op een gegeven moment benaderd door Theo Verheijen van Verheijen-Smeets Architecten met een idee op welke wijze we het pand een nieuwe toekomst zouden kunnen geven. Dit idee hebben we omarmd. Het zou zonde zijn zo’n mooi, bijna een eeuw oud gebouw te slopen. Het bleek vrij gemakkelijk te herverkavelen en had volop potentie – we gaan er dan ook acht ruime koopappartementen in realiseren. We hebben vervolgens vrij snel een aanvraag ingediend voor een monumentale status, belangrijk voor het verkrijgen van subsidies. Want er moest veel aan gebeuren en we wilden natuurlijk bepaalde authentieke elementen behouden. Denk aan het gevelbeeld en de oude structuur, de vloeren en kolommen van vroeger terugbrengen.”

“We kenden ze, maar het was de gemeente Venlo
die ons naar hun doorverwees

Kennis en ervaring
Het bleek dat de gemeente Venlo een subsidiepotje heeft voor het opknappen van monumentale panden. Ook de provincie Limburg bood wat dat betreft mogelijkheden, zegt Van Lier. “Maar die potjes zijn er dan wel, om die subsidie te verkrijgen moet je wel bepaalde processen zorgvuldig doorlopen.” Op dat moment, geeft hij aan, kwam TRIAS in beeld. “We kenden ze, maar het was de gemeente Venlo die ons naar hun doorverwees. Zij hebben op dat vlak een berg aan kennis en ervaring. Dat bleek al vanaf het begin, tijdens de eerste gesprekken. Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is om een aanvraag goed te laten verlopen. In zo’n subsidietraject zitten meestal een aantal pieken en zij weten precies waar.”

Projectadministratie
Hij wijst dan op het belang van een goede, efficiënte communicatie tijdens zo’n traject. “Er mag geen ruis op de lijn komen; dat is iets wat ze bij TRIAS goed voor ogen hebben. Daardoor is het aanvraagtraject bijzonder soepel en optimaal verlopen.” En inmiddels goedgekeurd, glimlacht Van Lier. “TRIAS is wel nog in beeld; zij houden momenteel de projectadministratie bij. Het is prettig dat dit ook bij een partij met kennis van zaken ligt.”

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten
en welke informatie nodig is

Stuk historie
De voorbereidingen op de bouw zijn nu nagenoeg afgerond, geeft Van Lier tot slot aan. De verkoop is gestart en de eerste potentiële kopers hebben zich gemeld. “In februari verwachten we met de werkzaamheden te beginnen. Dan krijgt het wat verloederde pand weer een aantrekkelijke uitstraling. Ik weet zeker dat veel mensen in Tegelen blij zijn dat zo’n stukje historie behouden blijft.”

Jarenlang bruiste het er, waren er tal van evenementen en bijeenkomsten, in de Harmoniezaal in Tegelen. Vanaf 2007 werd het er echter stil en lag de zaal leeg. Tot nu. Stichting Cultureel Erfgoed Tegelen laat het gebouw opknappen zodat het weer in gebruik kan worden genomen. Dankzij TRIAS werden er twee belangrijke subsidies verworven.

Het cultureel en sociaal leven in Tegelen draaide lange tijd in belangrijke mate om de in 1845 gebouwde Harmoniezaal. Verenigingen hadden er onderdak, er werd vergaderd, opgetreden en gerepeteerd en vooral ook veel gefeest; jong en oud kwam er. Waarom daar in 2007 een eind aan kwam weet Gerard Fokkens, voorzitter van Stichting Cultureel Erfgoed Tegelen (SCET) niet meer precies. “Volgens mij had het te maken met de hoge exploitatiekosten. Maar het was wel een gemis.”

Schenking
Dus toen een oud-ondernemer de Harmoniezaal, twee belendende panden en een stuk grond enkele jaren geleden kocht met het doel er nieuw leven in te blazen, kon dat op veel waardering rekenen. De nieuwe eigenaar schonk de panden en grond uiteindelijk in 2020 aan de speciaal daarvoor opgerichte SCET. Die laat de Harmoniezaal nu renoveren en zo veel mogelijk in de oude staat herstellen, legt Fokkens uit. “We hebben onderzoek gedaan of heropenen van de Harmoniezaal succesvol zou kunnen zijn en dat was zo. Daarop hebben we bij diverse aannemers offertes opgevraagd om de kosten inzichtelijk te krijgen. Om die kosten te kunnen financieren zijn we enkele subsidietrajecten gestart.”

“Om die kosten te kunnen financieren zijn
we enkele subsidietrajecten gestart.

Herschreven
Twee ervan samen met TRIAS, geeft Fokkens aan. Hij kende het bureau vanuit vroegere contacten. “We hebben ons in eerste instantie tot drie subsidieverstrekkers gewend: het Oranje Fonds, het VSB Fonds en het Prins Bernhard Fonds. Bij die laatste vielen we echter niet helemaal binnen de gestelde kaders.” Omdat de SCET zelf ook aan de slag was gegaan met fondsenwerving, hadden ze hun doelstellingen en onderbouwing al op papier gezet. Dat stuk werd ook aan TRIAS voorgelegd. “Die zijn er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan en hebben het zodanig herschreven en uitgebreid dat het meer aansloot bij de criteria van beide fondsen.”

Hoger bedrag
Die professionele aanpak van TRIAS, zegt Fokkens, gaf de mensen van de SCET meteen al veel vertrouwen in het slagen van hun missie. “We zagen meteen dat door hun ervaring de kans op slagen veel groter werd. En dat bleek. Het uiteindelijke bedrag dat werd toegezegd is hoger uitgevallen dan vooraf gehoopt.” Fokkens kijkt dan ook tevreden terug op hoe een en ander is verlopen. “In april zijn we in gesprek gegaan met TRIAS. Dat waren heel prettige, verhelderende en informatieve bijeenkomsten. In juni zijn de aanvragen ingediend en in november kregen we bericht dat de subsidies zijn toegekend.”

“Die zijn er vervolgens vanuit hun kennis en
expertise mee aan de slag gegaan

Hedendaags ‘jasje’
Dus kunnen nu de werkzaamheden beginnen. Zoals het renoveren van de voorgevel en het opknappen van het interieur. Volgens Fokkens worden er oude elementen bewaard en hersteld, maar krijgt de Harmoniezaal wel een hedendaags ‘jasje’. “Voor het maatschappelijk leven in Tegelen is het belangrijk dat de Harmoniezaal weer in gebruik kan worden genomen. Dat krijgt mede dankzij een prima verlopen subsidietraject zijn huiskamer weer terug.”