Horizon-Europe-TRIAS-Subsidie

Het nieuwe Europese kaderprogramma is inmiddels weer een jaartje onderweg, dus dit leek onze collega Timo een mooi moment voor een opfrisser: wat speelt er in het Europese subsidielandschap?

Het subsidielandschap in Europa zit heel complex in elkaar gezien de focus op het herstellen van de pandemie, het aanpakken van de klimaatverandering, het verwezenlijken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en het stimuleren van het algehele concurrentievermogen en groei van de EU. Het doel van dit artikel is dan ook om op een begrijpelijke wijze een overzicht te maken van de meest relevante subsidiemogelijkheden binnen het belangrijkste Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie: Horizon Europe.

Wat is Horizon Europe?

Horizon Europe maakt deel uit van het meerjarig financieel kader (MFK) voor de lange termijn van de EU met een budget van € 95,5 miljard voor een periode van zeven jaar (2021-2027). Met Horizon Europe wil de Europese Commissie de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de academische wereld faciliteren en daarmee de impact van onderzoek en innovatie bij het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van EU-beleid en het aanpakken van bovengenoemde mondiale uitdagingen vergroten zodat men voor een digitale, groene, gezonde, inclusieve en veerkrachtige toekomst voor iedereen in Europa kan zorgen.

De structuur van Horizon Europe:

Horizon Europe is verdeeld in drie pijlers, die overeenkomen met de belangrijkste prioriteiten.

 • De pijler “Wetenschap op topniveau” heeft het doel om het mondiale wetenschappelijke concurrentievermogen van de EU te vergroten. Het ondersteunt grensverleggende onderzoeksprojecten die door toponderzoekers zelf via de Europese Onderzoeksraad (‘European Research Council’) zijn gedefinieerd en aangestuurd, financiert beurzen voor postdoctorale onderzoekers, netwerken voor doctoraatsopleidingen en uitwisselingen voor onderzoekers via Marie Skłodowska-Curie-acties, en investeert in onderzoeksinfrastructuren van wereldklasse.
 • De pijler “Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen” ondersteunt onderzoek met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen en versterkt de technologische en industriële capaciteiten door middel van zes clusters. Het stelt EU-missies met ambitieuze doelstellingen om enkele van onze grootste problemen aan te pakken. Het omvat ook activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (‘Joint Research Centre’), dat europese- en nationale beleidsmakers ondersteunt met onafhankelijk wetenschappelijk bewijs en technische ondersteuning.
 • De pijler “Innovatief Europa” heeft het doel om van Europa een voorloper te maken op het gebied van marktcreërende innovatie en ecosystemen via de Europese Innovatieraad (‘European Innovation Council – EIC’) en Europese innovatie-ecosystemen. Het draagt ook bij tot de ontwikkeling van het algemene Europese innovatielandschap via het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie (‘European Institute of Innovation and Technology – EIT’), dat de integratie van de kennisdriehoek van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap rond een gezamenlijk doel van innovatie bevordert.

Horizon-Europe-Programma-TRIAS-Subsidie

Strategische plan van Horizon Europe:

Het eerste strategisch plan heeft betrekking op de jaren 2021-2024 en bevat overkoepelende strategische oriëntaties voor de desbetreffende EU-investeringen in onderzoek en innovatie. In dit strategisch plan worden vier belangrijke strategische oriëntaties gedefinieerd:

 • Het bevorderen van een open strategische autonomie door leiding te geven aan de ontwikkeling van belangrijke digitale, ontsluitende en opkomende technologieën, sectoren en waardeketens om de digitale en groene transities te versnellen en te sturen door middel van mensgerichte technologieën en innovaties.
 • Herstel van Europa’s ecosystemen en biodiversiteit, en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen om voedselzekerheid en een schoon en gezond milieu te waarborgen.
 • Van Europa de eerste digitaal ondersteunde circulaire, klimaatneutrale en duurzame economie maken door de transformatie van haar mobiliteits-, energie-, bouw- en productiesystemen.
 • Het creëren van een veerkrachtigere, inclusievere en democratischere Europese samenleving, voorbereid en reagerend op bedreigingen en rampen, het aanpakken van ongelijkheden en het bieden van hoogwaardige gezondheidszorg, en het in staat stellen van alle burgers om te handelen in de groene en digitale transities.

Elk van deze strategische oriëntaties omvat drie tot vier sectoroverschrijdende impactgebieden (‘impact areas’), die op hun beurt verband houden met een aantal verwachte effecten (‘expected impacts’). Deze verwachte effecten worden gestructureerd in de zes clusters die deel uitmaken van de tweede pijler en bepalen de bredere effecten op de samenleving, de economie en de wetenschap waarop de onderzoeks- en innovatieactiviteiten zich moeten richten. In totaal definieert het strategisch plan 32 verwachte effecten die een breed scala aan sociale, economische, ecologische en wetenschappelijke ambities bestrijken. Maar deze verwachte effecten bepalen echter niet de manier waarop deze ambities moeten worden bereikt; dat is namelijk aan jullie – de onderzoekers en ondernemers – bij het ontwerpen van impact-gedreven projectvoorstellen die aansluiten bij de verwachte uitkomsten (‘expected outcomes’) die van cruciaal belang zijn voor het bereiken van een dergelijk effect en worden omschreven in de topics (‘Call for Proposal’) in het Funding and Tenders Portal.

EU-missies en Horizon Europe

Daarnaast identificeert het strategisch plan ook een nieuw onderdeel onder Horizon Europe: de EU-missies. Deze missies zijn een nieuwe manier om concrete oplossingen te vinden voor enkele van onze grootste uitdagingen. Daarom hebben de vijf missies ambitieuze doelstellingen en zullen tegen 2030 concrete resultaten moeten opleveren. De missies zullen dus een daadwerkelijk én blijvend effect moeten creëren door onderzoek en innovatie een nieuwe rol te geven en door burgers te betrekken om zo de transformatie naar een meer digitaal, groener, gezonder, inclusiever en veerkrachtiger Europa te ondersteunen.

Meer gekwantificeerd moeten de vijf missies tegen 2030 oplossingen voor de volgende grote wereldwijde uitdagingen opleveren:

 1. Aanpassing aan de klimaatverandering: Steun ten minste 150 Europese regio’s en gemeenschappen om tegen 2030 klimaatbestendig te worden;
 2. De bestrijding van kanker: Samenwerken met het Europese kankerbestrijdingsplan om het leven van meer dan 3 miljoen mensen tegen 2030 te verbeteren door middel van preventie, genezing en oplossingen om langer en beter te leven;
 3. Herstel onze oceaan, zeëen en wateren tegen 2030;
 4. 100 klimaatneutrale, greune en slimme steden tegen 2030;
 5. Een bodemdeal voor Europa: 100 proeftuinen en showcases worden in het leven geroepen om de transitie naar een gezonde bodem en voeding in 2030 te leiden.

Mijn tips

Kijk eens rond op het Funding & Tenders portal en schrijf je om te beginnen in als potentiële partner bij een Call. Zo kun je wellicht al op een vrij toegankelijke manier kennismaken met het reilen en zeilen van Horizon Europe. Mocht je willen besluiten om de zoektocht te intensifiëren en daadwerkelijk een aanvraag in te gaan dienen, richt je dan uitsluitend op de Calls waar je écht het verschil kunt maken met jouw specifieke knowhow, expertise, team, onderzoek en innovatie. Streef dan vooral naar het zo duidelijk mogelijk in beeld krijgen van meetbare resultaten in termen van bedrijfsresultaten, innovatieprestaties en disruptieve technologische oplossingen die aansluiten bij de verwachte uitkomsten en impacts gevraagd in de Calls. Let wel, alleen een sterk consortium bestaande uit geselecteerde partners verspreid over Europa kan de gevraagde uitmuntendheid en impact op tijd en binnen budget leveren; dus richt je al vanaf het begin op het juiste gesprek met de juiste partners!

Meer informatie?

Wilt u meer weten of sparren over op welke wijze u met uw project wellicht kunt bijdragen aan de Europese uitdagingen? Of hoe je zoekt naar de juiste call? Neem dan contact op met Timo Versteegen (06 4255 1040 of timo@trias-subsidie.nl) voor een kop koffie op ons kantoor op de Brightlands Health Campus in Maastricht.