Eindelijk is het weer zover, het operationeel programma zuid – oftewel OPZuid – opent weer. Het subsidie programma is op zoek naar innovatie ontwikkelprojecten, livings labs, demonstratie of vernieuwende interregionale en internationale waardenketens. De eerste call opent op 12 september en sluit op 4 november. Gezien de aanlooptijd is het verstandig om reeds te beginnen met de voorbereidingen. Komt dit te vroeg? Wees dan niet getreurd want de komende jaren volgen er meer openstellingen.

Projecten die kans willen maken op maximaal € 1 miljoen subsidie moeten aansluiten bij één van de vijf transities. Deze zijn als volgt: landbouw & voeding, energie, gezondheid, klimaat en grondstoffen. Daarnaast moeten projecten een bijdrage leveren aan de regionale kracht op het gebied van economie, ondernemerschap en innovatie. Tot en met 2025 zal er binnen het OPZuid-programma ieder jaar een voorjaar- en najaar openstelling zijn.

Energie
Bij de energietransitie wordt ingezet op een hoger aandeel hernieuwbare energie en toekomstbestendige en betrouwbare energiesystemen. Kerngedachte hierbij is een tweesnijdend zwaard: structuurversterking via open innovatie én maatschappelijke impact. Dit moet uiteindelijk bijdragen aan het doel om in 2030 de broeikasgassen met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Het stelsel van energiesystemen in de vorm van transport van elektronen, moleculen, en warmte en opslag daarvan zal, om de benodigde flexibiliteit te bieden, steeds meer verwevenheid moeten gaan vertonen.

In de call voor 2022 ligt de focus voornamelijk op duurzame energieopwekking, met opslag, conversie en slimme uitwisseling met het net. Daarnaast kunnen er ook projecten ingediend worden op het gebied van een duurzaam en smart lokaal/regionaal energiesysteem. In aanmerking komende projecten richten zich op lokale energiecoöperaties, warmtenet ontwikkeling, ontwikkeling van warmtebronnen, testen en uitrol van nieuwe vormen van duurzame opwekking in de gebouwde omgeving, smart energy en slimme opslagsystemen.

Klimaat
In de klimaattransitie swordt ingezet op water, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit en hittestress. Kerngedachte hierbij is een tweesnijdend zwaard: structuurversterking via open innovatie én maatschappelijke impact. Dit moet uiteindelijk bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering door mitigatiemaatregelen en adaptatiemaatregelen.

In de call voor 2022 ligt de focus voornamelijk op water tekort & droogte van het landelijk gebied en waterveiligheid & -overlast voor het stedelijk gebied. Klimaatverandering heeft veel consequenties voor het functioneren van het landelijk gebied. Daarom richt de openstelling voor landelijk gebied zich onder andere op innovaties die bijdragen aan een dynamisch watersysteem, ondergronds en bovengronds zoetwater berging, efficiënte irrigatie technieken en het vasthouden van water in agrarisch gebied/bodem. Wat betreft waterveiligheid en wateroverlast in het stedelijk gebied gaat het voornamelijk om een dynamisch watersysteem, vertragen van water op hellingen en beekdalen, innovatieve oplossingen voor de beekdalen en burgers weerbaar maken tegen wateroverlast. Innovatie wordt binnen deze onderwerpen breder opgevat dan alleen technologische vernieuwing.

Agrofood
Bij de landbouw- en voedingstransitie staat centraal gezondheid en veilig voedsel, landbouw in balans met omgeving, tegengaan van verspilling en het benutten en verwaarden reststromen, alternatieve teelt en de eiwittransitie. Kerngedachte hierbij is een tweesnijdend zwaard: structuurversterking via open innovatie én maatschappelijke impact. Dit moet uiteindelijk bijdragen aan een duurzame landbouw en voedselproductie in balans met de omgeving en het voorkomen van (voedsel)verspilling in de hele keten.

In de call voor 2022 ligt de focus voornamelijk op smart farming & precisielandbouw, duurzame verwaarding van reststromen en technologieontwikkeling en opschaling van de voedselverwerkingsindustrie in het kader van de eiwittransitie. Bij het eerste onderwerp kan gedacht worden aan integrale hightech oplossingen voor landbouw in balans met de omgeving, op verschillende schaalniveaus, en hieraan gerelateerde nieuwe verdienmodellen. Bij duurzame verwaarding betreft het nieuwe verwerkingstechnologieën, sociale innovatie en toepassingen voor reststromen die goed beschikbaar zijn vanuit teelten. Bij de eiwittransitie staat de technologieontwikkeling centraal om de opschaling van de voedselverwerkingsindustrie voor niet-dierlijke eiwitten, voedingsmiddelen- en eiwitefficiëntie.

Gezondheid
De gezondheidstransitie richt zich op predictie, preventie, personalisatie, participatie en regeneratieve geneeskunde. Kerngedachte is een tweesnijdend zwaard: structuurversterking via open innovatie én maatschappelijke impact. Dit moet uiteindelijk bijdragen in het doel dat Nederlanders in 2040 minstens vijf jaar langer gezond leven en dat de gezondheidsverschillen tussen groepen mensen afnemen.

In de call in 2022 ligt de focus voornamelijk op preventie en behandelmethoden en technieken voor gepersonaliseerde zorg. Bij preventie kunnen projecten gaan om vroege behandeling, gezonde voeding, patiënt en data monitoring en data gestuurde zorg. Personalisatie gaat om targeted delivery (celtherapie), therapie op maat (biomarkers), 3D printen van medicijnen en eHealth.

Grondstoffen
Bij de grondstoffentransitie ligt de focus op de circulaire maakindustrie en bouwsector, gebruikscyclus met een focus op materialen, bouwmethoden en smart industry. Uitgangspunten zijn: grondstoffen worden efficiënt ingezet en hergebruikt; mochten er nieuwe grondstoffen nodig zijn dan worden deze duurzaam gewonnen en dienen deze biobased te zijn; en producten worden slim ontworpen zodat ze kunnen worden hergebruikt. Mogelijke projecten hebben raakvlakken met circulair design, ontwikkeling en toepassing van biobased grondstoffen en materialen, nieuwbouw, renovatie, transformatie, technologie en machine ontwikkeling voor circulaire bouw, circulaire bouwmethoden nieuwe circulaire businessmodellen.

Aanvragers
Sterke projecten richten zich op de ontwikkeling van diensten en producten door het mkb, waar mogelijk in samenwerking met partners in de triple-helix. Aanvragende organisaties zijn dan ook bedrijven en kennisinstellingen. Maar ook overheden (gemeentes), energie- en burgercoöperaties, ESCO’s, zorg- en welzijnssector, agrarische ondernemers, voedselproducerende bedrijven, waterschappen, campussen en valorisatieorganisaties kunnen participeren. Projecten moeten aantoonbaar bijdragen aan de energietransitie door minimaal op lokaal niveau impact te genereren. Een project biedt meerwaarde als het de gehele keten (toeleverketen en de eindafnemers/gebruikers) betrekt om maximale synergie te creëren. Bij technologische innovatie wordt verwacht dat de innovatie dicht tegen demonstratie en commercialisatie aan zit.

Wil je sparren over de geschiktheid van jouw project? Neem dan contact op met TRIAS via 077-3560100 of info@trias-subsidie.nl om uw casus aan ons voor te leggen!