De WBSO (voluit Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk)  is veruit de belangrijkste subsidieregeling in Nederland. Vooral Nederlandse mkb-ondernemingen maken dankbaar gebruik van de WBSO. In 2020 trekt het kabinet hier maar liefst € 1.281 miljoen voor deze regeling uit.

De WBSO heeft betrekking op alle kosten van research & development en is bedoeld voor organisaties, starters en zelfstandigen die zich bezighouden met technisch wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, productieprocessen of apparatuur.

Jaarlijks maken zo’n 22.000 aanvragers gebruik van de WBSO. 85% Daarvan maakt gebruik van een intermediair. Onderzoek laat zien dat het gebruik maken niet alleen ontlast in de werkzaamheden én bijdraagt aan een betere slaagkans: Zo wordt aangegeven dat een intermediair een goede sparringpartner is en zorgt voor een betere en scherpere uitvoering van R&D-projecten.Een van die organisaties is Scannexus, gevestigd op de Brightlands Maastricht Health Campus.

Scannexus biedt een combinatie van geavanceerde klinische beeldvormingstechnologie en expertise in MRI-operaties en ontwikkeling, experimentele designs en data-analyse. Hiermee biedt Scannexus een volledig ondersteuningspakket voor beeld gerelateerd onderzoek. Het speur- en ontwikkelingswerk zit in het ontwikkelen voor toepassingen in de drie Ultra High-Field MRI-scanners voor het hele lichaam.

Voor het speur en ontwikkelingswerk (S&O) dat de medewerkers van Scannexus verrichten ontvangen wij WBSO subsidie, vertelt manager operations Kim Feron van Scannexus. Daarbij speelt subsidieadviesbureau TRIAS een belangrijke rol en in het bijzonder Kim van der Heul en Jan-Joris Duisters. In het verleden werkten wij samen met een ander subsidieadviesbureau maar op een event raakte ik in gesprek met Kim van der Heul. Zij bleek een zeer geschikt gesprekspartner te zijn waarmee wij kunnen brainstormen. Dit zorgt ervoor dat we gezamenlijk tot slimmere keuzes komen. Een voorbeeld hiervan is dat kosten voor de MRI-scanners mee genomen kunnen worden in de subsidie. Hiervan waren wij eerder niet op de hoogte. Daarnaast verloopt het contact met de andere adviseurs van TRIAS erg prettig en heel professioneel.

Is uw organisatie ook met technische innovatie bezig? Dien dan in november uw WBSO aanvraag in. Dan kunt u vanaf januari 2020 van uw fiscaal voordeel genieten.  TRIAS BV is hierbij ook graag voor u een sparringpartner. Om op die punten waar het nodig is even mee te kijken, of om de aanvraag volledig voor u te verzorgen – net wat u wilt!

Overigens werd op Prinsjesdag aangekondigd dat er volgend jaar een aantal praktische zaken wijzigen in de WBSO regeling. Zo wordt het maximum aantal aanvraagmomenten per jaar vergroot van drie naar vier. Bovendien wordt de ‘wachtmaand’ afgeschaft en kan op de dag voor de start van de kalendermaand, een aanvraag worden ingediend. Uitzondering daarop zijn aanvragen die starten op 1 januari – die moeten uiterlijk op 20 december zijn ingediend (eerstvolgende aanvraagperiode op deze wijze is 1 januari 2021). Maar met de ondersteuning van TRIAS BV, hoeft u zich om deze praktische zaken uiteraard zelf niet meer druk te maken!

Advies over uw WBSO aanvraag? Neem hiervoor vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs door een e-mail naar info@trias-subsidie.nl te sturen naar of bel 077-3560100.

*  English version below *

Europese subsidie voor Nederlands onderzoek naar lignine gebaseerd polyurethaan en fenol

Een Nederlands consortium onder leiding van Vertoro heeft € 1,2 miljoen subsidie gekregen om het potentieel van ruwe lignineolie (CLO) als platform voor duurzame chemicaliën en materialen te onderzoeken. Het ‘Meer doen met lignine’ project – begroot op €2.9 miljoen en gestart op 1 oktober 2019- richt zich op de ontwikkeling en demonstratie van biomassa-conversie naar ruwe lignineolie en de derivatisering daarvan naar polyurethaan en fenol. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Limburg en Brabant in het kader van het Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (OPZuid).

Opzet volledige waardeketen voor duurzame materialen en chemicaliën
Een omschakeling van fossiele naar duurzame grondstoffen is hard nodig om de koolstof voetafdruk van de Nederlandse chemische sector te verkleinen. Bioresiduen spelen een belangrijke rol in deze overgang als alternatieve grondstof voor chemicaliën en materialen. ‘Meer doen met lignine’ draagt hieraan bij door op pilotschaal een volledige waardeketen op te zetten voor materialen en chemicaliën op basis van lignine. Lignine – verkregen uit biomassa – lijkt een zeer interessant residu omdat het een goedkope hernieuwbare grondstof is en in overvloed te verkrijgen is.

Cross campus testlocaties
Op 3 locaties in het zuiden van Nederland wordt bestaande infrastructuur voor biobased chemie ingezet voor dit project: De Brightlands Chemelot Campus Geleen, de Brightlands Campus Greenport Venlo en de Green Chemistry Campus Bergen op Zoom. Hier wordt samengewerkt aan de verdere ontwikkeling van een interregionaal campusecosysteem met de bijbehorende infrastructuur voor de omzetting van biomassa-residuen in ruwe lignineolie (CLO) en van CLO afgeleid polyurethaan en fenol.

Consortiumpartners
Het consortium, bestaande uit wetenschappers en bedrijven werkt niet alleen campus overschrijdend, maar ook grensoverschrijdend richting Vlaanderen. Afvalbeheerbedrijf Attero werkt samen met het Bio Treat Center van de campus in Venlo om niet-eetbare biomassaresiduen te verkrijgen en deze te verwerken tot een droog, ligninerijk poeder. Startup Vertoro en kennisinstituut Chemelot InSciTe zetten het poeder vervolgens om in CLO en van CLO afgeleide fenol in een door InSciTe geprepareerde installatie in de Brightlands pilot plant van de campus in Geleen. Het Vlaamse instituut Vito en startup Indresmat voltooien het proces met de productie van polyurethaan coatings en bouwmaterialen.

Vertoro, verantwoordelijk voor de projectleiding binnen het consortium, produceert een biobased ruwe olie uit niet-eetbare biomassa, evenals van olie afgeleide materialen, chemicaliën en brandstoffen. Het bedrijf is ontstaan uit onderzoeksprojecten binnen kennisinstituut Chemelot InSciTe waarin de TU Eindhoven, Universiteit Maastricht en DSM participeren. Op dit moment faciliteert Chemelot InSciTe in totaal 11 onderzoeksprojecten.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

European grant ‘Doing more with lignin’

A Dutch consortium led by Vertoro has been granted €1.2 million to investigate the potential of crude lignin oil as a platform for sustainable chemicals and materials.

Their €2.9 million project called ‘Doing more with lignin’ officially started 1 October 2019 and is being co-funded by the European Regional Development Fund, the Ministry of Economic Affairs and the Provinces of Limburg and Brabant in the context of the Operation Program South Netherlands (OPZuid).

Full value chain for sustainable polyurethane and phenol
A switch from fossil-based to renewable raw materials is necessary to reduce the carbon footprint of the Dutch chemical sector. Bioresidues play an important role in this transition as an emerging feedstock for chemicals and materials. The ‘Doing more with lignin’ project sets out to contribute to this goal by setting up a full value chain at pilot scale for lignin-based materials (polyurethane) and chemicals (phenol). Lignin – obtained from biomass – seems to be a very interesting residue as it is a low-cost and abundant renewable raw material.

Cross campus testing grounds
The ‘Doing more with lignin’ project will utilize existing infrastructure for biobased chemistry at 3 locations in the south of the Netherlands: Brightlands Chemelot Campus GeleenBrightlands Campus Greenport Venlo and Green Chemistry Campus Bergen op Zoom. The project is focused on the further development of an interregional campus eco-system and accompanying key-infrastructure for the conversion of biomass residues to crude lignin oil (CLO) and CLO derived polyurethane and phenol.

Consortium partners 
The consortium is hosting scientists and businesses, both cross-campus and cross-borders. Waste management company Attero cooperates with the Bio Treat Center from the Venlo campus to source non-edible biomass residues and process these to a dry, lignin-rich powder. Startup Vertoro and the Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe) will then convert the powder into crude lignin oil (CLO) and CLO-derived phenol in a newly provided InSciTe installation at the Brightlands multipurpose pilot plant in Geleen. The Flemish institute VITO and the start-up company Indresmat finalize this process by producing polyurethane coatings and construction materials from the CLO.

The consortium is led by Vertoro, a startup which produces a biobased crude oil from non-edible biomass, as well as oil-derived materials, chemicals and fuels. The company evolved from research projects within Chemelot InSciTe with participation of TU Eindhoven, Maastricht University and DSM. At this very moment, Chemelot InSciTe is hosting and facilitating 11 research and development projects.

 

EIT Health supports promising innovations in the European health care sector. The faster a good idea can get to the market, the better it is for European citizens and their health. In applying for the subsidy, i-Med Technology benefited from support from the subsidy specialists at TRIAS and the Brightlands Maastricht Health Campus.

Currently comprised of four members, the i-Med Technology team was pleasantly surprised by the award of the EIT Health European innovation subsidy. Co-initiator Jaap Heukelom: “The awarding of a subsidy, and this applies even more to this prestigious subsidy, also means recognition. It would appear that more and more people agree with us that the digital surgical loupe we are developing is a fantastic and very promising product.

Over the past year, we have worked hard with both specialized partners as well as enthusiastic future end users on the optimization of our digital surgical loupe. Thanks to this intensive and pleasant partnership, this has been a huge success. The coming twelve months are crucial for us. The cash amount awarded for the subsidy of € 50,000 will enable us to take necessary steps in an accelerated fashion. We will be using this amount to set up a quality control system for the certification, for the application for several patents and to prepare for production.”

Heeft u als gemeente het idee om koopwoningen te gaan verduurzamen? En wilt u als gemeente de huiseigenaren helpen bij het besparen van energie?

Dan kunt u als gemeente aanspraak maken op de Regeling Reductie Energiegebruik oftewel de RRE. De uitkering bedraagt maximaal € 9 miljoen per gemeente. Er kan maximaal € 90 per woning worden aangevraagd. Het doel van de regeling is het verminderen van CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 14 november 2019.

De volgende maatregelen komen in aanmerking voor een uitkering:

  • Dak-, raam- of gevelisolatie
  • Inregelen van de cv-installatie
  • Aanbrengen van radiatorfolie
  • Tochtstrips

De gemeenten zijn vrij in de inrichting en uitvoering van de maatregelen. Zij kunnen bijvoorbeeld vouchers uitgeven aan huiseigenaren voor energiebesparende maatregelen. Bij een aanvraag moet de gemeente er rekening mee houden dat zij minimaal 1.000 moeten bereiken en de werkzaamheden moeten zijn afgerond op 31 december 2020.

Wil u meer informatie over de regeling? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op via 077-3560100 of via info@trias-subsidie.nl

Een tijdje geleden mocht onze Collega Kim van der Heul langs komen bij Qineto. Daar werd op dat moment een volg opgenomen voor het Business Innovatie Team Limburg – Rabobank. 

In de volg vertellen Tim Dings, Luc Starmans en Paul Meijers van Qineto aan Sharon van het Business Innovatie Team Limburg over hun bedrijf.  In 2014 startte ze hun bedrijf Qineto en inmiddels is er het eerste resultaat. Een laagdrempelige bewegingsstimulator, genaamd Qbi, om mensen op een andere manier uit te dagen om in beweging te komen. In de vlog vertelt Kim kort over de rol die TRIAS daarbij heeft gespeeld.

Wij wensen Tim Dings, Luc Starmans en Paul Meijers veel succes met het verder uitbouwen van hun onderneming!

Wilt u meer weten over Qineto? Lees dan het verhaal welke wij recent over hun publiceerde.

 

 

 

Op 1 oktober 1999 werd subsidieadviesbureau TRIAS opgericht door Gerard van der Heul en Mieke Verhaegh nu 20 jaar later viert TRIAS onder de nieuwe directeur Ron Coenen haar 20-jarig jubileum.

TRIAS werd in 1999 opgericht als voortzetting van het Regionaal Bureau Onderwijs (RBO), een stichting die zich vooral bezighield met subsidies voor het onderwijs. Na een hervormingsronde werd er besloten een nieuwe richting in te slaan. Een subsidieadviesbureau dat zich op de gehele publieke sector ging richten. De eerste tien jaar van het bestaan richtte TRIAS zich vooral op verschillende organisaties uit de publieke sector, denk hierbij aan gemeentes, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen. In 2008 is het bedrijf zich ook specifiek gaan richten op subsidies voor bedrijven op het gebied van duurzame investeringen en innovaties. “Alle type organisaties met goede ideeën kunnen bij ons terecht. Van gemeentes, startups tot multinationals”, vertelt Ron Coenen.

Door de jarenlange ervaring heeft TRIAS inmiddels veel subsidiekennis verworven. Dit blijkt onder andere uit dat TRIAS een slagingspercentage kent van haar aanvragen van boven de 85%! Voor WBSO projecten is dat zelfs 96%!

In haar 20-jarig bestaan heeft TRIAS inmiddels een groot netwerk opgebouwd. Via samenwerkingspartners zoals ESZL, Keyport en Crossroads is het voor organisaties uit Limburg bijvoorbeeld mogelijk om gebruikt te maken van het startfeefonds. Met dit revolverende fonds wordt de drempel verlaagd voor het inschakelen van een expert bij het aanvragen van subsidies.

Om het jubileum te vieren organiseert TRIAS in samenwerking met de Brightlands Maastricht Health Campus BV een masterclass op donderdag 24 oktober. Dit unieke evenement heeft als doel startups in de life sciences en health sector maar ook gevestigde bedrijven die in risicovolle innovatie doen te verbinden met de juiste netwerken en experts om hun ondernemerschapsreis te vergemakkelijken. Zowel Brightlands als TRIAS zet zich volledig in om er voor te zorgen dat innovaties de markt bereiken.

Dé kracht van TRIAS wordt toch echt gevormd door de betrokken medewerkers. Hen bedanken we natuurlijk voor alle trouwe inzet en passie voor onze klanten en hun projecten. Alle medewerkers zijn al meerdere jaren betrokken bij dit mooie bedrijf. In het bijzonder willen we ook nog even stilstaan bij Sylvia van den Abeelen die vandaag haar 20-jarige dienst jubileum viert! Een duizendpoot die een drijvende kracht is achter de schermen van de organisatie.

TRIAS bedankt daarnaast al haar relaties uit het bedrijfsleven, de overheid en non-profit sector voor het vertrouwen en dat wij mogen hebben meewerken aan het realiseren van mooie innovatie projecten en dromen. Op naar nog minimaal 20 jaar toonaangevend subsidieadvies!

Vandaag hadden wij wel een heel bijzondere stagiaire bij TRIAS BV, namelijk wethouder Erwin Boom van de gemeente Venlo.
De heer Boom is binnen de gemeente Venlo wethouder van Economie, Arbeidsmarkt en Hoger Onderwijs. Afgelopen zomer startte de wethouder tijdens het zomerreces met het meewerken binnen Venlose bedrijven. Tijdens zijn bezoek wil hij ervaren tegen welke uitdagingen de organisaties aan lopen.

Tijdens de bom volle dag mocht de wethouder zich eerst melden in Villa Flora op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Hier woonde hij samen Jan-Joris Duisters een Open Brains sessie bij met als onderwerp innovatievouchers. Daarna mocht hij door naar het kantoor van TRIAS op de Noorderpoort. Hier had hij eerst samen met Eugène Princée een afspraak over een onderzoek wat TRIAS doet naar startersbeleid van een gemeente. Vervolgens kreeg hij van Marvin Chirino een spoedcursus “Hoe maak ik een subsidiematrix” met daarbij behorende uitleg over het structureel subsidieadvies. Zelfs tijdens de lunch was de wethouder aan het werk want hij kreeg een demo van het SubsidieVolgSysteem.

Na de lunch brak er een groot moment aan voor de wethouder, hij mocht namelijk een subsidieaanvraag indienen. Dit was niet zomaar een subsidieaanvraag maar een aanvraag waarin de gemeente Venlo participeert samen met ondernemersvereniging Ondernemend Venlo en de Limburgse Werkgevers Vereniging. Na het indienen van de subsidieaanvraag zat de drukke werkdag erop en ontving de wethouder uit handen van Ron Coenen een certificaat!

Zie onderstaande foto’s voor een sfeerimpressie:

Open Brains

 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Uitreiking certificaat

SparkleFlow is een van de meest ervaren IT bedrijven in applicatie packaging workflow. Zij ondersteunen klanten bij het opzetten en automatiseren van hun packaging process van intake tot en met het in productie nemen van de software. Om hun klanten zo goed mogelijk te helpen is SparkleFlow continue bezig met innoveren. Daarvoor maken zij gebruik van de WBSO. In onderstaand interview vertelt Ronald Vonk hier meer over:

TRIAS maakt het ons makkelijk zodat wij het anderen makkelijker kunnen maken”

Applicatiemanagement, het is een term van deze tijd. We kunnen niet meer zonder apps en zeker bij grote organisaties is het belangrijk dat er overzicht is en duidelijkheid bestaat over wie voor welke apps verantwoordelijk is. SparkleFlow levert daar de software voor en heeft daarmee een uniek product in huis. Het in 2005 opgerichte bedrijf is voortdurend bezig met het verbeteren van dat product, vertelt oprichter en eigenaar Ronald Vonk. “Vanuit onze jarenlange knowhow en kennis van de nieuwste ontwikkelingen zijn we continu bezig met bijvoorbeeld aspecten als veiligheid en gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.”

“Zij maken het voor ons makkelijker,
zodat wij het voor anderen makkelijker kunnen maken

Application life cycle management, zegt hij, kun je vergelijken met het opruimen van een overvolle garage vol rommel, het creëren van een overzichtelijke bibliotheek. “Bij grote organisaties kan het gaan om tot wel duizenden apps. Wij begeleiden onze klanten tijdens het gehele traject dat nodig is om een packaging proces op te zetten, van de intake tot en met de ingebruikname van de software. Efficiëntie is daarbij een van de sleutelwoorden: voor wie is toegang tot welk apps noodzakelijk en hoe kan dat zo eenvoudig mogelijk?”

SparkleFlow wil die software steeds laten aansluiten op de nieuwste ontwikkelingen. Daartoe beschikt het bedrijf over een team van deskundige ict-professionals die continu met innovatie bezig zijn. Vanwege dat innovatieve aspect komt het bedrijf in aanmerking voor de WSBO-regeling, een traject dat sinds ongeveer tien jaar door TRIAS wordt begeleid. “Net zoals wij onze specialisatie hebben, heeft TRIAS die op het gebied van subsidies. Zij maken het voor ons makkelijker, zodat wij het voor anderen makkelijker kunnen maken”, glimlacht Vonk.

“Dat aanvragen is een complex proces
dat TRIAS perfect voor ons regelt

De WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk), zegt hij, voorziet in financiële tegemoetkoming voor de loonbelasting van medewerkers die zich bezighouden met product- of diensteninnovatie. “Dat aanvragen is een complex proces dat TRIAS perfect voor ons regelt. Zij weten bijvoorbeeld wanneer een traject verlengd dient te worden, de omvang van ons personeelsbestand, al dat soort zaken die in een aanvraag verwerkt dient te worden.” Die WBSO-subsidie, geeft Vonk aan, is onlangs onder meer aangevraagd voor de ontwikkeling van een nieuwe applicatie, erop gericht vervuiling op een pc tot een minimum te beperken. “Een traject dat dankzij TRIAS soepel is verlopen.”

Hij wijst tot slot op de jarenlange samenwerking tussen de twee bedrijven. “Vanaf het begin hebben de mensen van TRIAS zich in onze materie verdiept en zo inzicht gekregen in wat wij doen. Dat is in de loop der jaren alleen maar versterkt. We hoeven elkaar niets uit te leggen, de communicatie verloopt soepel en vlot. We kunnen dan ook, zoals dat zo mooi heet, met elkaar lezen en schrijven.”

Mkb-ondernemers Piglet Treatment Systems en Microfan eerste gebruikers van fonds

Crossroads Limburg lanceert in samenwerking met TRIAS het Subsidie Startfee Fonds voor Noord-Limburgse ondernemers. Het fonds heeft als doel om subsidieaanvragen toegankelijker en betaalbaarder te maken. Ondernemers maken aanspraak op 2/3e deel van de financiering van de startfee en, zodra de subsidie verstrekt wordt, storten ze deze terug.

Het Subsidie Startfee Fonds is een bewezen formule
Voorzitter van Crossroads Limburg, Stephan Satijn, is bijzonder verheugd met de lancering van het fonds: ‘Aan goede plannen geen gebrek in deze regio, maar financiële middelen voor het uitvoeren van deze plannen zijn niet altijd voor handen. Dit fonds werkt enorm drempelverlagend voor ondernemers om te innoveren en hiervoor subsidie aan te vragen. De regio is hier enorm bij gebaat’. Crossroads Limburg vult het fonds met in totaal €15.000 aan financiële middelen.

Ron Coenen, directeur van TRIAS licht verder toe: ‘het revolverende karakter brengt een heus innovatiesysteem op gang. Wij hebben er vertrouwen in dit systeem samen met Crossroads Limburg succesvol te kunnen uitrollen’. De eerste twee ondernemers, Piglet Treatment Systems uit Leunen en Microfan uit Horst, hebben zich reeds gemeld met een gezamenlijke aanvraag voor de ontwikkeling van een slim stal-monitoringsysteem voor varkens.

Over Crossroads Limburg
Crossroads Limburg is door de regionale triple helix opgericht om voor Noord-Limburg een gezamenlijke regionale economische agenda te ontwikkelen om nationaal en internationaal meer impact te kunnen maken.

Limburgse dekking
Door deze nieuwe samenwerking tussen Crossroads Limburg en TRIAS is het voor alle ondernemers in Limburg mogelijk om gebruik te maken van een Startfee Fonds. TRIAS heeft namelijk voor bedrijven uit Zuid-Limburg een samenwerking met ESZL en voor bedrijven uit Midden-Limburg met Keyport om subsidieaanvragen toegankelijker en betaalbaarder te maken.

Vlnr: Martijn Stas (Gemeente Venlo), Stephan Satijn (Crossroads Limburg), Karin Thomas (Crossroads Limburg), Ron Coenen (TRIAS), Twan Claessens (Piglet Treatment Systems), Peter van Issum (Microfan), Frits Tuijt ( Gemeente Venlo) en Tom Orval (Crossroads Limburg)

 

In onderstaand interview vertelt Ruud Stikkelbroeck, directeur van VieAmi en adviseur fondsen en subsidies van het VieCuri Medisch Centrum over de samenwerking met TRIAS.

Incompany opleiding en subsidieadvies – VieCuri

Hij heeft binnen VieCuri Medisch Centrum twee verschillende functies die elkaar deels overlappen. Enerzijds is Ruud Stikkelbroeck directeur van VieAmi, zijn andere functie is Adviseur fondsen en subsidies. Om die laatste rol efficiënter in te kunnen vullen volgt hij een incompany opleiding van subsidiebureau TRIAS.

“VieAmi is een vriendenstichting die voor onze ziekenhuizen zaken regelt die buiten de standaard zorgvergoeding vallen”, legt hij uit. “Denk aan iPads waarmee je baby’s in een couveuse kunt zien, we hebben een oncologietuin gerealiseerd waar mensen zich even kunnen terugtrekken, maar bijvoorbeeld ook vervoer voor mensen die slecht ter been zijn. Extra’s die door onze patiënten zeer worden gewaardeerd. Om dat te kunnen financieren organiseren we allerlei activiteiten met onder meer ondernemers.”

Als Adviseur fondsen en subsidies verdiept Stikkelbroeck zich in de mogelijkheden financiële middelen binnen te krijgen voor uiteenlopende ziekenhuisprojecten. “Dat zijn er nogal wat. Sommige, zoals VWS-subsidies, zijn niet zo ingewikkeld, die vragen we zelf aan. Maar vaak vraagt het om veel uitzoekwerk en een adequate verantwoording. Voor die meer complexe aanvragen werken we samen met TRIAS. Die hebben op dat vlak enorm veel kennis en ervaring.”

Hij geeft aan zeer te spreken te zijn over de samenwerking met TRIAS. “Maar dat is geen verrassing”, glimlacht Stikkelbroeck. “Ik ken ze vanuit mijn netwerk en door eerdere ervaringen. Ze zijn bijzonder accuraat, reageren snel en adequaat op vragen en verzoeken. Ze hebben een echte meerwaarde, zowel bij de projecten waar ze aanvragen voor ons verzorgen als wanneer ze met hun expertise meekijken.”


“Naast een deel theorie is de opleiding ook op de praktijk gericht.
Ik leer door te doen”

Daarnaast volgt Stikkelbroeck een door TRIAS gegeven incompany opleiding. “Een van hun medewerkers, Annelies, komt iedere maand een dagdeel naar ons toe. Aan de hand van een actielijst nemen we dan allerlei zaken door.” Volgens Stikkelbroeck is het doel van de opleiding dat hij en enkele van zijn collega’s efficiënter met subsidieaanvragen aan de slag gaan. “Naast een deel theorie is de opleiding ook op de praktijk gericht. Ik leer door te doen, bijvoorbeeld dat ik niet met tien aanvragen tegelijk bezig moet zijn. Dan bestaat de kans dat ik een aanvraag niet goed invul of onderbouw. Ik kan me beter concentreren op de meest passende subsidies en die zorgvuldig uitwerken.”

Uiteindelijk moet zo een efficiencyslag worden gemaakt en moeten de medewerkers van VieCuri die zich met subsidieaanvragen bezig houden als een slim, ingespeeld team gaan fungeren, maakt Stikkelbroeck tot slot duidelijk. “Eerst werkte iedereen zelfstandig, nu zie je steeds meer samenwerking, zien we veel meer mogelijkheden. Maar dat betekent niet dat TRIAS uit beeld verdwijnt. Hun brede kennis en kunde zal altijd nodig zijn, zeker bij de meer complexe aanvragen.”

Wilt u meer weten over onze dienst Incompany opleiding?