AMIF & RIF

AMIF

Het AMIF Fonds biedt subsidie voor de volgende drie acties:

1. Actie A: Asiel en opvang
Projecten die zich richten op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het opvang- en asielstelsel;
2. Actie B: Integratie
Projecten die tot doel hebben de participatie van onderdanen uit een niet-westers derde land en hun naaste verwanten te bevorderen in de samenleving;
3. Actie C: Terugkeer
Projecten die tot doel hebben terugkeer te bevorderen van vreemdelingen die geen recht op verblijf in Nederland hebben of van vreemdelingen die nog in afwachting zijn van een beslissing op hun verzoek tot verblijf of van vreemdelingen met een tijdelijk verblijfsrecht.

Het project duurt maximaal 36 maanden.

Als meerdere organisaties in een project samenwerken, kan slecht één van hen de subsidie aanvragen. Indien het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van organisaties wordt bij de subsidieaanvraag een kopie van de door de subsidieaanvrager alsmede de samenwerkingspartner getekende samenwerkingsverklaring meegezonden

Subsidiebijdrage
De subsidie per project bedraagt maximaal 75% van de projectkosten.

Subsidiabele kostensoorten
kosten van arbeid, specifieke uitgaven in verband met de doelgroep, reis- en verblijfkosten buitenland, materieel, onroerend goed en overige externe kosten.

RIF (Regeling regionaal investeringsfonds mbo)
Scholen, het bedrijfsleven en de regionale overheden kunnen als samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor het Regionaal investeringsfonds. Het doel van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo is het ondersteunen van samenwerkingsverbanden die ten doel hebben de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren. Het voorstel dient hiermee aan te tonen wat het verwachte kwalitatieve en kwantitatieve effect is van de publiek-private samenwerking op de (toekomstige) regionale arbeidsmarkt.

Aanvragers en bijdrage
Het bevoegd gezag van een mbo-onderwijsinstelling kan als aanvrager binnen deze subsidieregeling optreden. De subsidie voor de publiek-private samenwerking bedraagt maximaal één derde deel van de meerjarenbegroting en minimaal € 200.000 en maximaal € 2 miljoen per subsidieaanvraag voor een periode van vier jaar. Tevens moet er sprake zijn van cofinanciering door de partijen in het samenwerkingsverband. Deze bijdrage is in geld of in natura en ten hoogste één derde deel van de meerjarenbegroting. De cofinanciering door een onderwijsinstelling is uitsluitend in geld. Naast de subsidie voor de publiek-private samenwerking is aanvullende subsidie beschikbaar voor het doelmatiger organiseren van het opleidingenaanbod. Om in aanmerking te komen voor deze aanvullende subsidie moeten minimaal twee onderwijsinstellingen betrokken zijn bij het project, waarbij minimaal één onderwijsinstelling partij is in het samenwerkingsverband. De subsidie bedraagt maximaal één derde deel van de meerjarenbegroting en maximaal €
500.000 per subsidieaanvraag.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel