EFRO

Om op economisch gebied de belangrijkste verschillen tussen Europese landen te verkleinen heeft de Europese Unie het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) opgericht. In Nederland richt het fonds zich voornamelijk op het verbeteren van de werkgelegenheid doormiddel van het versterken van de concurrentiepositie. Voor de periode van 2014-2020 is er door de Europese Unie in totaal € 507 miljoen vrijgemaakt voor Nederland.

Een voorwaarde is wel dat dit bedrag verdubbelt dient te worden door de Nederlandse overheid. Vanwege deze voorwaarde heeft Nederland als extra aandachtspunten benoemt: innovatie en stimulering van duurzame energieproductie en efficiënter gebruik van energie door over te gaan naar een koolstofarme economie.

Binnen de EFRO zijn in Nederland vier regio’s benoemt met daarbij horende subsidieregelingen waar Nederlandse bedrijven gebruik van kunnen maken. De regio’s zijn als volgt:

Doel van de regeling is een bijdrage leveren aan de versterking van de economische en sociale samenhang door het ongedaan maken van de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Europese Unie.

Doelstelling
Het programma van Zuid-Nederland is opgesteld door de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland in samenwerking met het Rijk. De focus ligt op een aantal sterke sectoren met (internationale) concurrentiekracht: high tech systems, chemie, agrofood, maintenance, logistiek, biobased en lifesciences & health. Het OPZuid richt zich specifiek op verbetering van het regionale concurrentievermogen en de werkgelegenheid door middel van de speerpunten innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het innovatieve midden- en kleinbedrijf (mkb) in de benoemde topsectoren en hun relaties met kennisinstellingen en grote bedrijven.

Het programma biedt subsidiemogelijkheden op de volgende subdoelstellingen:

  • Binnen de investeringsprioriteit Innovatiebevordering onderscheidt het OPZuid drie specifieke doelstellingen:specifieke doelstelling 1B1: Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in crossovers tussen de internationale topclusters en tussen nationale en internationale topclusters met een grotere deelname van het MKB daarin;

    specifieke doelstelling 1B2: Het versterken van het valorisatievermogen van het MKB binnen de internationale en nationale topclusters om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen en versterking van de topclusters;
    specifieke doelstelling 1B3: Duurzame versterking van het systeem waarbinnen arbeidsvraag en – aanbod binnen de RIS3 topclusters op elkaar worden afgestemd om het innovatiepotentieel van de topclusters optimaal te benutten.

  • Binnen de investeringsprioriteit Koolstofarme economie kent het OPZuid 1 specifieke doelstelling:specifieke doelstelling 4F1: Het stimuleren van innovatie gekoppeld aan slimme uitrol van koolstofarme technologieën en instrumenten gericht op de bebouwde omgeving.

Welke projecten komen er in aanmerking?
Bij investeringsdoelstelling 1B3 ‘Systeemversterking Human Capital’ staat de werkgelegenheid centraal. Projecten dragen bij aan verbetering van de aansluiting van het HBO/WO-onderwijs op de arbeidsvraag naar technisch geschoolde mensen. O.a. door stimulering van onderwijsprogramma’s en voorzieningen, waarbij zowel bedrijfsleven als ook kennisinstellingen betrokken zijn en die inspelen op kwalitatieve eisen die het bedrijfsleven in de topclusters stelt aan technisch talent.

Projecten dienen vraag gestuurd te zijn en voorzien van solide businesscases, waaruit continuïteit van het project na de subsidieperiode blijkt. Bovendien dient sprake te zijn van betrokkenheid vanuit het (MKB-) bedrijfsleven.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel