ESF

Wilt u de duurzame inzetbaarheid van uw medewerker bevorderen?

Dan kunt u met deze regeling advies inwinnen om uw medewerkers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te houden! Het Europees Sociaal Fonds stelt namelijk twee regelingen beschikbaar via ESF Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI): duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren en duurzame inzetbaarheid bedrijven en instellingen.

Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren
Deze aanvraag betreft een samenwerkingsverband voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan met als doel beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Deze subsidie kan worden aangevraagd door een O&O fonds, een werkgeversorganisatie, een werknemersorganisatie of een gemeente als lid van het samenwerkingsverband. Uw project dient gericht te zijn op één of meerdere van de volgende thema’s:

  1. Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken, waaronder veilig werken met gelijke kansen, het voorkomen van werkstress en een burn-out;
  2. Het bevorderen van een leven lang ontwikkelen, goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, waaronder betrokkenheid van werkenden, een leercultuur en skills strategy;
  3. Het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werkenden, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit.

Subsidiabele kosten betreffen de directe loonkosten van het betrokken personeel tijdens de uitvoering van het project, 15 % voor indirecte kosten waaronder kosten van administratie en beheer, externe kosten en een maximaal uurtarief van € 100 (excl. btw) voor de externe adviseur.

Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen
Bij deze regeling moet uw project gericht zijn op één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:

  1. Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  2. Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  3. Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  4. Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Uw project dient maximaal 12 maanden te duren. Daarbij bedraagt de subsidie per project maximaal 50 % van de subsidiabele projectkosten. Deze projectkosten betreffen de kosten van de door de adviseur werkelijk gerealiseerde uren met een uurtarief van maximaal € 100 euro (excl. btw). Hierbij dient de adviseur ten minste één van de onderstaande activiteiten te hebben uitgevoerd: het opstellen van een advies met implementatieparagraaf of het begeleiden van de implementatie van het advies.

Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500 euro bij een bedrag van € 25.000 euro aan subsidiabele projectkosten. U komt in aanmerking voor de ESF subsidie wanneer uw subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000 euro (excl. btw) bedragen.

Laatste nieuws

Become a Follower on LinkedIn/Twitter

Testimonials

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

-Gemeente Sint-Michielsgestel