Horizon 2020

Horizon 2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) vormt het kader waarbinnen de Europese Unie (EU) onderzoeks- en innovatieactiviteiten ondersteunt. De algemene doelstelling van Horizon 2020 is het opbouwen van een samenleving en een wereldwijd toonaangevende economie in de gehele Unie, die gebaseerd zijn op kennis en innovatie, terwijl tegelijkertijd een bijdrage tot een duurzame economie wordt geleverd. Het budget van Horizon 2020 is € 70 miljard voor de periode 2014-2020.

Horizon 2020 biedt zowel kennisinstellingen, bedrijven als individuele wetenschappelijke onderzoekers de mogelijkheid op:

  1. Financiering van een innovatief project;
  2. Het aantrekken of behouden van onderzoekers;
  3. Het versterken van hun internationale netwerk;
  4. Het opdoen van nieuwe kennis en expertise.

Horizon 2020 bestaat uit 3 pijlers:

  • Excellente Kennisbasis;
  • Industrieel Leiderschap;
  • Maatschappelijke Uitdagingen.


SME-Instrument Horizon 2020
Het specifieke MKB-instrument richt zich op alle soorten innovatieve mkb’ers die de ambitie hebben om zich verder te ontwikkelen, te groeien en hun activiteiten te internationaliseren. Het instrument ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten.

Alleen mkb’ers kunnen financiële middelen en andere steun aanvragen. De projecten moeten duidelijk in het belang zijn van en voordelen opleveren voor mkb’ers en moeten over een uitgesproken Europese dimensie beschikken.

Bij de steunverlening in het kader van het mkb-instrument wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Fase 1: Concept en haalbaarheidsbeoordeling. Financiering voor het toetsen van de wetenschappelijke of technische haalbaarheid en het commerciële potentieel van een nieuw idee. De financiering bedraagt € 50.000 per project, 70% subsidie over de gemaakte en betaalde kosten;
  • Fase 2: O&O, demonstratie, markttoepassing. Steun voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), met bijzondere aandacht voor demonstratie en markttoepassing. Geen onderzoek. De indicatieve steun varieert van € 1 tot € 3 miljoen per project (subsidie 70% van de gemaakte en betaalde kosten);
  • Fase 3: Commerciële toepassing. Financieringsinstrument via de Europese Investerings Bank (dus geen subsidie). Lening of aandeel in onderneming. Betreft de daadwerkelijke marktintroductie. Alleen rechtstreekse ondersteunende activiteiten ten behoeve van reeds gehonoreerde mkb’ers, dit loopt parallel aan de fase 1 en 2.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel