OP-Oost

Heeft u de ambitie om nieuwe producten te ontwikkelen? En bent u werkzaam bij een bedrijf of een kennisinstelling in de provincie Overijssel of Gelderland?

Dan kunt u een subsidie aanvragen zodat u meer omzet kunt halen uit uw nieuwe product. Dit betreft het Operationeel Programma Oost (OP Oost), onderdeel van Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De EU heeft € 101 miljoen beschikbaar gesteld voor OP Oost 2014-2020.

Grote R&D projecten
Twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties kunnen een aanvraag indienen voor grote R&D- (Research en Development) samenwerkingsprojecten. Hierbij dient minimaal één partner een MKB bedrijf te zijn, die ten minste 30 % van de kosten maakt en betaalt. Daarnaast dient uw project de focus te leggen op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Geen één partij in de aanvraag mag meer dan 70 % van de kosten maken.

Aanvrager
De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die gericht zijn op algemene innovatie en koolstofarme innovatie. Deze activiteiten moeten passen binnen één van de S3-sectoren of gecombineerd worden met een andere S3-sector of ondersteunende sector.

Bijdrage
Deze subsidie betreft een bedrag van minimaal € 350.000 en maximaal € 2 miljoen per aanvraag. Hierbij is maximaal 40 % van de kosten subsidiabel. Wanneer de activiteiten van kennisinstellingen worden aangemerkt als industrieel onderzoek, geldt een maximaal subsidiepercentage van 50 % van de subsidiabele kosten. Daarnaast dient bij iedere aanvraag tenminste 25 % van de activiteiten te bestaan uit experimentele ontwikkeling. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst en in hoeverre deze compleet zijn, behandeld.

Stimuleren proeftuinen
U kunt subsidie aanvragen wanneer u tot een instantie behoort die samenwerkt met de focus op experimentele ontwikkeling in een proeftuin. Dit kan ook de exploitatie of het upgraden van deze proeftuin betekenen. Het is van belang dat hierbij minimaal 2 zelfstandige MKB bedrijven betrokken zijn die minimaal 40 % van de subsidiabele projectkosten maken en betalen. Ook dienen er minimaal twee experimentele ontwikkelingen in de proeftuin te worden uitgevoerd, waarbij een eindgebruiker betrokken is. Deze exploitant van de proeftuin is tevens deel van de samenwerkingsbijeenkomst. De activiteiten dienen te passen binnen één van de S3-sectoren.

Bijdrage
De subsidie voor het stimuleren van de proeftuinen bedraagt minimaal € 200.000 en maximaal € 600.000. Hierbij wordt maximaal 40 % subsidie gespendeerd aan de experimentele ontwikkeling en 50 % subsidie verkregen voor de bijbehorende exploitatie of upgrade van de proeftuin. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst en in hoeverre deze compleet zijn, behandeld.

Stimuleren clusters en netwerken
Binnen de openstelling voor deze subsidie kan voor de volgende activiteiten subsidie worden verleend:
– Creëren van samenwerking, gericht op MKB bedrijven in Oost-Nederland;
– Uitbreiding van bestaande samenwerking met nieuwe MKB bedrijven;
– Stimulatie van MKB bedrijven tot valorisatie;
– Creëren van samenwerking tussen MKB bedrijven en eindgebruikers, gericht op het bevorderen van de toepassing van koolstofarme technologieën.

Voor het uitvoeren van de activiteit(en), kunnen twee of meer organisaties, die voor eigen rekening en risico met elkaar samenwerken, subsidie aanvragen. Hierbij wordt een maximaal percentage van 50 % aan subsidie verleend met een minimum van € 200.000 en een maximum van € 500.000. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst en in hoeverre deze compleet zijn, behandeld.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel