OP-Zuid

Heeft u ambities om de mkb-innovatie in Limburg, Noord-Brabant of Zeeland te stimuleren? En bent u bezig met een cross-overs met en tussen topclusters?

Dan kan Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OP-Zuid) heel interessant zijn voor u! Dit betreft een Europees subsidieprogramma voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland met de speerpunten: innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Er wordt binnen het programma voornamelijk aandacht gegeven aan het  innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

OP-Zuid biedt mogelijkheden voor:

  • Het stimuleren van cross-overs tussen de internationale topclusters onderling en tussen de internationale en de nationale topclusters.
  • Stimulering van open innovatie en methoden en processen die daarbij aansluiten, zoals living labs, proeftuinen, co-creatie, sociale innovatie en het benutten van design.
  • Samenwerking tussen MKB-bedrijven onderling en met  kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden.
  • Slimme uitrol van vernieuwing in alle facetten van het energiesysteem.
  • Vernieuwing in technieken, producten, processen en diensten op het vlak van duurzame energieproductie -efficiëntie en -besparing.

Binnen de prioriteit ‘innovatiebevordering’ onderscheidt OP-Zuid de specifieke doelstellingen 1B1, 1B2 en 1B3 met ieder hun eigen opstellen en budgetten.

1B1 Versterking van het innovatiesysteem 
Deze doelstelling heeft als focus: Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem door het stimuleren van cross-overs tussen topclusters (internationaal en nationaal).

  • Biobased-curcular economy
  • Logistiek
  • Maintenance

1B2 Valorisatievermogen MKB
Bij de 1B2 wordt gefocust op de versterking van het valorisatievermogen van MKB bedrijven binnen de internationale en nationale topclusters. Hierdoor wordt ingespeeld op maatschappelijke uitdagingen en versterking van de topclusters.

1B3 Systeemversterking Human Capital
Het duurzaam versterken van het systeem waarbij arbeidsvraag- en aanbod binnen de RIS3 topclusters op elkaar worden afgestemd, vormt de focus van specifieke doelstelling 1B3. Het doel hiervan is het innovatiepotentieel van de topclusters optimaal benutten.

Binnen de prioriteit ‘onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie’ bestaat één specifieke doelstelling 4F1 Koolstofarme economie: Het stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing. De focus is gericht op de gebouwde omgeving.

Aanvrager
Subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen of rechtspersonen.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel