POP 3

Sinds 2000 maakt het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) deel uit van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen van innovatie in de agrarische sector en stimuleert agrariërs om duurzamer en concurrerender te ondernemen. Daarnaast geeft POP3 invulling aan het belonen van agrariërs voor maatschappelijke prestaties die zij leveren.

POP3 is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. POP3 is een vervolg op POP2 en loopt van 2014 tot 2020.

Plattelandsontwikkeling is een onderdeel van het Europese landbouwbeleid. Elke lidstaat moet een nationaal plan opstellen voor plattelandsbeleid. Nederland heeft het nationaal plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) ingediend bij de Europese Commissie. Nederland heeft in de nationale uitwerking van het POP de volgende thema’s centraal gezet: innovatie, jonge landbouwers, natuur en landschap, water en LEADER.

LEADER
LEADER beoogt bij te dragen aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. De interactie tussen landbouw en samenleving wordt steeds belangrijker. Er ligt een opgave om samen te werken aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland en aan een duurzaam beheer van de ruimte. De agrarische sector zal zich in moeten zetten voor maatschappelijk draagvlak. De sector moet daarbij invulling geven aan haar “license to produce”. Dat kan bijvoorbeeld door de relatie tussen het platteland en de stad en tussen de boer en de burger te verstevigen.

Subsidie Jonge Landbouwers – Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)
Een specifiek onderdeel van POP3 is het onderdeel ‘Jonge landbouwers’, oftewel paragraaf 2.3 van de verordening: ‘Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers’.

Jonge landbouwers (tot en met 40 jaar oud) kunnen subsidie aanvragen voor de volgende fysieke investeringen gericht op de verduurzaming van hun landbouwbedrijven:

 • Zonnepanelen;
 • Windmolen;
 • Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten);
 • Warmtekracht werkend op biomassa;
 • Warmtekracht regulier, niet geschikt voor biomassa;
 • Kleine windturbine (zonder vergunning);
 • Systemen voor precisiebemesting en/of gewasbescherming inclusief GPS/GIS-apparatuur;
 • Mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie);
 • Machines voor niet kerende grondbewerking;
 • Machine voor spitten en zaaien tegelijk;
 • GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden;
 • Koematras, waterbed;
 • Varkensvriendelijke vloeren
 • Openwatervoorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen en dergelijke.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel