POP 3

Sinds 2000 maakt het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) deel uit van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen van innovatie in de agrarische sector en stimuleert agrariërs om duurzamer en concurrerender te ondernemen. Daarnaast geeft POP3 invulling aan het belonen van agrariërs voor maatschappelijke prestaties die zij leveren.

POP3 is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. POP3 is een vervolg op POP2 en loopt van 2014 tot 2020.

Plattelandsontwikkeling is een onderdeel van het Europese landbouwbeleid. Elke lidstaat moet een nationaal plan opstellen voor plattelandsbeleid. Nederland heeft het nationaal plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) ingediend bij de Europese Commissie. Nederland heeft in de nationale uitwerking van het POP de volgende thema’s centraal gezet: innovatie, jonge landbouwers, natuur en landschap, water en LEADER.

LEADER beoogt bij te dragen aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. De interactie tussen landbouw en samenleving wordt steeds belangrijker. Er ligt een opgave om samen te werken aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland en aan een duurzaam beheer van de ruimte. De agrarische sector zal zich in moeten zetten voor maatschappelijk draagvlak. De sector moet daarbij invulling geven aan haar “license to produce”. Dat kan bijvoorbeeld door de relatie tussen het platteland en de stad en tussen de boer en de burger te verstevigen.

Subsidie Jonge Landbouwers – Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)
Een specifiek onderdeel van POP3 is het onderdeel ‘Jonge landbouwers’, oftewel paragraaf 2.3 van de verordening: ‘Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers’.

Jonge landbouwers (tot en met 40 jaar oud) kunnen subsidie aanvragen voor de volgende fysieke investeringen gericht op de verduurzaming van hun landbouwbedrijven:

 • Zonnepanelen;
 • Windmolen;
 • Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten);
 • Warmtekracht werkend op biomassa;
 • Warmtekracht regulier, niet geschikt voor biomassa;
 • Kleine windturbine (zonder vergunning);
 • Systemen voor precisiebemesting en/of gewasbescherming inclusief GPS/GIS-apparatuur;
 • Mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie);
 • Machines voor niet kerende grondbewerking;
 • Machine voor spitten en zaaien tegelijk;
 • GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden;
 • Koematras, waterbed;
 • Varkensvriendelijke vloeren
 • Openwatervoorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen en dergelijke.

Laatste nieuws

Become a Follower on LinkedIn/Twitter

Testimonials

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

-Gemeente Sint-Michielsgestel