Tel mee met Taal

Tel mee met Taal is een actieprogramma voor activiteiten die laaggeletterdheid moeten helpen voorkomen en verminderen. Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor:

  • Projecten en cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige ouders.
  • Cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige werknemers.

Taalniveau
De subsidie is bedoeld voor mensen met een taalniveau lager dan 2F. Dit geldt ook bij aanvragen voor het verbeteren van digitale vaardigheden of rekenvaardigheden. Het taalniveau moet dus altijd in beeld worden gebracht.

Niveau 1F: Kan eenvoudige gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen in het dagelijks leven op en buiten school.

Niveau 2F: Kan in gesprekken over alledaagse en niet alledaagse onderwerpen uit leefwereld en (beroeps)opleiding uiting geven aan persoonlijke meningen, kan informatie uitwisselen en gevoelens onder woorden brengen.

Aanvragers
Scholen, bibliotheken, werkgevers, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen of maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen. Ook als er al eerder subsidie is ontvangen kan er opnieuw subsidie aangevraagd worden.

Werkgevers
Als werkgever kan je subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers leidt. Dit geldt ook voor zzp’ers met wie wordt samengewerkt, of andere werknemers waar een minder duurzame arbeidsrelatie mee is aangegaan, zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, beschut werk e.d. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids)migrant. Je kunt de subsidie gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen.

Bijdrage
De maximale subsidie is € 125.000 per aanvrager met een subsidiepercentage van 67%. Voor opleidingtrajecten voor ouders kan er een maximaal bedrag van € 600 per cursist verkregen worden. Voor overige activiteiten voor ouders is dat niet van toepassing en voor opleidingstrajecten voor werknemers en zzp-ers is dat € 1.500 per cursist.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel