Europese subsidie voor jonge landbouwers

Van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kunnen jonge ondernemers subsidie aanvragen voor investeringen die bijdragen aan het duurzamer maken van hun landbouwbedrijf. In totaal is €600.000 beschikbaar.

De subsidie is bedoeld om jonge landbouwers een steuntje in de rug te geven bij het nemen van maatregelen die bijdragen aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en/of diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Met deze investeringen kunnen jonge landbouwers ook beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving.

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)
Europa stelt via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling  subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen en samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen. De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan innovatie en het duurzamer maken van het platteland.

Aanvraag indienen
Heeft u interesse om een aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met TRIAS door een e-mail te sturen naar info@trias-subsidie.nl of bel 077-3560100.

TRIAS subsidieadviseurs