Limburg: Stimulans voor passend wonen in de buurt!

De doelstelling van de Nadere subsidieregels passend wonen in de buurt is om een vliegwieleffect te creëren dat tevens een versnelling teweeg brengt in de ontwikkeling van passend wonen voor Limburgers in de meest kwetsbare posities.

Vanuit deze doelstelling worden in 2017 en 2018 initiatieven ondersteund die werk willen maken van passend wonen in de buurt voor Limburgers die onvoldoende regie hebben over hun eigen leven om geheel zelfstandig te kunnen wonen in een reguliere woning. Daarbij kan worden gedacht aan:

  • Verwarde personen die niet geïndiceerd zijn voor beschermd wonen;
  • Jongeren met meervoudige problemen die vanwege hun leeftijd niet meer binnen de jeugdzorg vallen;
  • Mensen met een verstandelijke beperking;
  • Alleenstaande ouders met kinderen in de crisisopvang;
  • Kwetsbare ouderen die voorheen een indicatie zouden krijgen voor verblijf in een zorgcentrum.

De te ondersteunen initiatieven dienen een duidelijke meerwaarde te hebben voor de wijk waarin zij een functie gaan vervullen in het versterken van participatie en ontmoeting voor buurtbewoners, inclusief buurtbewoners uit de genoemde kwetsbare doelgroepen.

Bijdrage

De bijdrage is maximaal € 10.000 per initiatief in de planvormingsfase, voor het uitwerken van een business case die passend wonen voor mensen in een kwetsbare positie mogelijk maakt.

Voor een initiatief in de realisatiefase is het te verlenen subsidiebedrag afhankelijk van de eigen investering van de subsidieaanvrager en van de omvang van medefinanciering door derden. De hoogte van de bijdrage is max. 50% van de totale subsidiabele kosten, minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per initiatief.

Tot de aanvragers behoren rechtspersonen (privaatrechtelijk of publiekrechtelijk), zijnde georganiseerde burgers, gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers of kennisinstellingen of een combinatie van voorgenoemde organisaties.

Vóór het indienen van een subsidieaanvraag is het noodzakelijk om in een vooroverleg te treden met de Provincie Limburg, waarbij wordt nagegaan óf provinciale subsidiëring vanuit deze subsidieregeling mogelijk is. Ook kunnen andere mogelijke vormen van provinciale (financiële) ondersteuning nader worden bekeken.

 

TRIAS subsidieadviseurs